Členové SPK na Valném shromáždění schválili novou strategii do roku 2027

Členové SPK na Valném shromáždění schválili novou strategii do roku 2027

Více než 45 účastníků z 37 organizací se zúčastnilo dne 22.6.2023 v hotelu Mikádo v Nitře zasedání Valného shromáždění SPK a semináře „Když plastový odpad není odpad“. Na zasedání valné hromady SPK se zúčastnilo 23 členských firem s možností řádného hlasování.

Aj v tomto roku bolo medzi hosťami 5 firiem bez hlasovacieho práva, ktoré môžeme zaradiť k tzv. „pozorovateľom“. Potešujúca bola aj vysoká účasť hostí, ako napr. účasť zástupcu Nitrianskeho samosprávneho kraja, zástupcov zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA), Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV),  účastníkov z SOPK Bratislava, Útvaru EÚ a z ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko.

Zástupcovia členských firiem na valnom zhromaždení v roku 2023 schválili Výročnú správu za rok 2022 a Správu o hospodárení za rok 2022,  Prezídium SPK a Dozornú radu SPK na roky 2023/2024.

Vychádzajúc z aktuálnych zmien v strategických dokumentoch SR, pri hospodárskych zmenách v SR, Európe a svete bolo potrebné vykonať aktualizáciu Stratégie SPK, ktorá je kľúčovým dokumentom pre rozvoj aktivít v SPK. Účastníci valného zhromaždenia po pripomienkovaní, ktoré prebiehalo týždeň pred realizáciou valného zhromaždenia, schváli aktualizovanú Stratégiu SPK do roku 2027.

V tomto roku na valnom zhromaždení neprebiehali žiadne prezentácie kooperujúcich alebo partnerských organizácií. Krátkym vystúpením v záverečnej časti valného zhromaždenia prispel k jeho pozitívnemu priebehu zástupca SIEA, RNDr. Vladimír Borza. Ten účastníkov valného zhromaždenia okrem iného informoval o možných nástrojoch podpory inovácií a riadenia dát v nasledujúcom období. Účastníci valného zhromaždenia po jeho formálnom ukončení a prestávke pokračovali ďalej, ale už ako prezentujúci alebo účastníci odborného seminára. 

Slovenský plastikársky klaster - Valné zhromaždenie 
  

Seminár „Keď plastový odpad nie je odpad“

Po formálnom ukončení valného zhromaždenia SPK sa skupina účastníkov rozšírila nie len o niektorých prezentujúcich, ale aj o ďalšie nečlenské firmy, ktorí si prišli vypočuť vystúpenia na seminári „Keď plastový odpad nie je odpad“.

Na 4.seminári z menovaného cyklu vystupovali predovšetkým zástupcovia z členských organizácií, aby sa podelili so zaujímavými a aktuálnymi informáciami z oblasti biodegradovateľných materiálov z obnoviteľných zdrojov, predstavili ponímanie cirkulárnej ekonomiky v oblasti plastov v textile, prezentovali využívanie materiálov z obnoviteľných zdrojov v 3D tlači, poukázali na prerod plastového odpadu vo výrobnej firme na nový, nápaditý, praktický a veľmi využiteľný výrobok.

Účastníci mali možnosť vypočuť si aj zaujímavú prednášku o využívaní kávovej usadeniny v polymérnych kompaudoch. Pre edukáciu členských aj nečlenských firiem bola zaradená aj prednáška o energetickom zhodnocovaní odpadu. Seminár tak poskytol zaujímavý prierez ponímania obehového hospodárstva vo firmách, využívania mechanickej recyklácie, energetického zhodnotenia odpadu, otvoril diskusiu k téme  materiálov z obnoviteľných zdrojov. Seminár pokračoval ďalej neformálne pri obede diskusiami a nadväzovaním kontaktov. 

  • autor:
  • Slovenský plastikársky klaster, Foto: Ing. Juraj Majerský
  • SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

    SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

    Zájmové sdružení nezávislých právnických osob a přidružených institucí v plastikářské oblasti, poradenství pro chemickou a gumárenskou výrobu, školení, kurzy plastikářské výroby.

FotografieMohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník