• Úvod
  • Odborné články
  • Aktualizovaná strategie MOL 2030: Skupina MOL se zaměří na udržitelné podnikání a uhlíkovou neutralitu

Aktualizovaná strategie MOL 2030: Skupina MOL se zaměří na udržitelné podnikání a uhlíkovou neutralitu

Aktualizovaná strategie MOL 2030: Skupina MOL se zaměří na udržitelné podnikání a uhlíkovou neutralitu

Představenstvo přehodnotilo a schválilo aktualizaci dlouhodobé strategie "MOL 2030+" - původně zveřejněné v říjnu 2016 - která je plně integrovaná s novou strategií udržitelnosti a doplněna o dlouhodobou vizi a ambice přesahující rámec 2030.

„Dlhodobá stratégia MOL 2030 sa nám osvedčila ako progresívna, dôveryhodná a vhodne nasmerovaná. Vďaka nej MOL v uplynulých piatich rokoch podnikol dôležité a správne orientované strategické kroky. V poslednom čase však zmeny okolo nás nabrali bezprecedentné tempo, vrátane rýchleho prechodu na zelenú energiu. Naša aktualizovaná stratégia chce urýchliť náš proces prechodu, aby bol MOL ešte odolnejší a schopný formovať udržateľnú budúcnosť. Naše zameranie ešte viac vylepšíme, ďalej budeme zvyšovať našu efektívnosť a do hľadania nových príležitostí sa pustíme s novým odhodlaním. Jedna vec sa ale od roku 2016 nezmenila. Naďalej sme výrazne odhodlaní transformovať naše tradičné podnikanie na báze fosílnych palív do nízkouhlíkového udržateľného podnikateľského modelu.” (Zsolt Hernádi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ)

Potvrdzujeme strategické smerovanie transformácie nášho súčasného podnikania. S nezmeneným výhľadom štrukturálneho a dlhodobého poklesu dopytu po fosílnych motorových palivách v celej Európe, vrátane strednej a východnej Európy, bude MOL pokračovať v Downstreame vo svojej transformácii z palív na chemikálie a ešte ju zrýchli, aby sa stal vedúcou udržateľnou chemickou spoločnosťou v strednej a východnej Európe. MOL má nezmenené ambície v oblasti služieb zákazníkom, aby sa stal vedúcou spoločnosťou na trhu, najlepším digitalizovaným predajcom vo svojej triede a poskytovateľom komplexných služieb mobility v regióne.

“Jednou zo základných silných stránok MOL-u je odolný, unikátne vyvážený integrovaný podnikateľský model. Aby sme si zachovali túto odolnosť a mohli formovať našu budúcnosť, budeme musieť neustále prispôsobovať svoje podnikateľské portfólio výzvam budúcej nízkouhlíkovej ekonomiky.” (Zsolt Hernádi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ)

Downstream:  V nasledujúcich rokoch sa transformuje na vysoko efektívneho, udržateľného a popredného hráča v priemysle zameranom na chemikálie. MOL Downstream si v európskom rafinérskom sektore zachová poprednú pozíciu v oblasti generovania hotovosti a jeho cieľom je do roku 2025 dosiahnuť EBITDA vo výške viac ako 1,2 miliardy USD, ktorú podporí ďalšími 150 miliónmi USD zo zvýšenia efektívnosti. Transformácia z palív na chemikálie bude pokračovať vo vysokom tempe, aby sa znížil objem motorových palív v rafinérskom procese a do roku 2030 sa 1,8 milióna ton transformovalo na petrochemickú surovinu. To sa dosiahne prostredníctvom dvoch investičných cyklov s vysoko efektívnymi technológiami a ich cieleným sprevádzkovaním do roku 2027, respektíve do roku 2030. Zároveň bude MOL čoraz viac integrovať do svojich hlavných podnikateľských aktivít technológie obehovej ekonomiky, pričom pri výrobe bude využívať biologické suroviny a odpady, zintenzívni recykláciu a využije CCS (zachytávanie a skladovanie uhlíka) príležitosti s jasným zameraním na podstatné zníženie uhlíkovej stopy v tomto segmente. Celkový objem investícií, vložených do transformácie Downstreamu, môže v nasledujúcich desiatich rokoch dosiahnuť 4,5 miliardy USD.

Služby zákazníkom: Do roku 2030 sa stať najlepším digitalizovaným predajcom vo svojej triede a integrovaným a komplexným poskytovateľom služieb v oblasti mobility s výrazne vyššími príjmami a voľným cash-flow. Služby zákazníkom podstatne zvýšia svoj podiel na zisku Skupiny MOL dosiahnutím ročnej EBITDA prevyšujúcej 700 miliónov USD do roku 2025 a kumulatívneho zjednodušeného cash flow nad 2 miliardy USD v rokoch 2021-25. Segment bude investovať do ďalšieho rozvoja ponuky občerstvenia a zákazníckych výhod a bude pokračovať v procesoch štandardizácie a digitalizácie siete. Naše zameranie sa bude čoraz viac presúvať na diverzifikáciu predajných kanálov, rozširovanie portfólia alternatívnych palív a komplexných platforiem a služieb mobility.

Upstream: Orientácia na generovanie hotovosti, riadený pokles ťažby v strednej a východnej Európe, oportunistický prístup k medzinárodným prieskumným a ťažobným aktivitám a investície do CCUS (zachytávanie, využívanie a ukladanie uhlíka). Existujúce zdroje sa budú naďalej udržiavať s cieľom maximalizovať tvorbu hotovosti a tvorbu hodnoty s približne 1,8 miliardami USD zjednodušeného cash flow v rokoch 2021-25 pri cenách ropy 50 USD/barel (za predpokladu, že nedôjde k nahradeniu anorganickej rezervy). To si vyžaduje nákladovo efektívne riadenie poklesu ťažby v strednej a východnej Európe a aktívny, na príležitosti orientovaný prístup k medzinárodným prieskumným a ťažobným aktivitám bez stanovenia ťažobných cieľov. Zámerom MOL je využiť svoje odborné znalosti geológie Panónskej panvy, aby sa do roku 2030 stal kľúčovým hráčom v zachytávaní, využívaní a ukladaní uhlíka (CCUS) v strednej a východnej Európe, a podporil aj týmto spôsobom svoju uhlíkovú neutralitu (Scope 1 a 2).

“Udržateľnosť a ziskovosť sa navzájom nevylučujú, musia ísť spolu ruka v ruke. Nemôžete byť udržateľní bez generovania výnosov, ani ziskoví bez zamerania sa na to, ako tieto výnosy generujeme. Sú to spojené nádoby. Je to zrejmé už nejaký čas a v budúcnosti to bude každému čoraz jasnejšie. Všetci chceme žiť v lepšom, bezpečnejšom a čistejšom svete. Pre lepší a udržateľnejší svet musíme prejsť na nízkouhlíkový obehový ekonomický model.“ (Zsolt Hernádi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ)

Investovanie do nových podnikateľských príležitostí s cieľom formovať nízkouhlíkovú obehovú ekonomiku. MOL chce výrazne zvýšiť klimaticky priaznivé investície v súlade s nariadeniami EÚ, aby do roku 2030 presiahli 50 % celkových kapitálových výdavkov a do roku 2050 alebo skôr sa priblížili k 100 %. MOL chce tiež hrať kľúčovú úlohu pri formovaní nízkouhlíkového obehového hospodárstva prostredníctvom investícií do nových podnikateľských príležitostí spojených s integráciou a využitím odpadu, recykláciou, zachytávaním, využitím a ukladaním uhlíka (CCUS), pokročilými biopalivami a vodíkom. V nasledujúcich piatich rokoch MOL vynaloží 1 miliardu USD na nové nízkouhlíkové udržateľné projekty, aby sa v obehovej ekonomike stal kľúčovým hráčom v strednej a východnej Európe.

Významné ciele do roku 2030 v oblasti znižovania uhlíka a do roku 2050 ambície plne zosúladené s ekologickou dohodou EÚ (Green Deal). V súlade s Parížskou dohodou a potrebou celosvetovo koordinovaného úsilia o zníženie globálneho otepľovania a klimatických zmien je aj úlohou MOL prispievať k znižovaniu uhlíkových emisií zo svojho hodnotového reťazca a prevádzkovaných aktív. MOL zníži do roku 2030 emisie na úrovni celej Skupiny o 30 %, do roku 2030 pretvorí svoje divízie Prieskum a ťažba a Služby zákazníkom na uhlíkovo neutrálne (pokiaľ ide o emisie Scope 1 a 2), kým v Downstreame (Scope 1 a 2) sa do roku 2030 znížia pri súčasnom podnikaní zo základne 2019 o 20 %. MOL tiež zdieľa ambíciu EÚ stať sa do roku 2050 klimaticky neutrálnym, pokiaľ ide o všetky (Scope 1, 2 a 3) uhlíkové emisie a chce sa – samostatne aj v partnerstvách – aktívne podieľať na priemyselnej revolúcii nevyhnutnej na to, aby Európa dosiahla uhlíkovú neutralitu.

”Kľúčom k úspechu veľkej spoločnosti ako MOL je schopnosť prilákať, rozvíjať a udržať si talentovaných ľudí. Naši ľudia sú naše najcennejšie aktíva, a sú tiež kľúčovými aktívami každej úspešnej ekonomiky. Riadenie komplexnej transformácie, do akej sa pustil MOL, si vyžaduje nielen rozmanitú a inkluzívnu pracovnú silu. Potrebuje tiež úzku spoluprácu s miestnymi komunitami, partnermi, regulačnými orgánmi, ktorá umožní zapojenie prakticky každej vrstvy spoločnosti, aby sme mohli naplniť poslanie prechodu na zelenú energiu.“ (Zsolt Hernádi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ)

Komplexný rámec udržateľnosti stanovuje ciele pre všetky štyri piliere – Ľudia a komunity, Zdravie a bezpečnosť, Integrita a transparentnosť a Klíma a životné prostredie. MOL vníma rozmanitosť a inklúziu ako jednu zo svojich kľúčových hodnôt a predpoklad úspechu stratégie, s cieľom zvýšiť účasť žien na všetkých úrovniach, dosiahnuť 30 % žien na riadiacich pozíciách a zamerať sa na širšiu pohodu a zdravie zamestnancov. Naše udržateľné skóre angažovanosti zamestnancov zostane nad 75; komunitná angažovanosť sa zintenzívni, aby sme sa stali dôveryhodným partnerom a celková úrazovosť (TRIR – Total recordable incidence rate) poklesne do roku 2025 pod 1,0. Do konca roku 2022 spustíme v celej Skupine novú stratégiu zodpovedného nákupu, zintenzívnime podporu povedomia o etike a ľudských právach medzi zamestnancami a manažmentom a znížime negatívny dopad na životné prostredie.

“Každá transformácia je zo svojej podstaty zložitý, zdĺhavý a často bolestivý proces. Som ale presvedčený, že naša aktualizovaná dlhodobá stratégia nás povedie po správnej ceste, aby sme vyrástli na kľúčového hráča nízkouhlíkového obehového hospodárstva, ktorý ponúka našim zamestnancom zaujímavé príležitosti, neustále zlepšuje zákaznícku skúsenosť a konštruktívne spolupracuje s našimi partnermi. Zároveň však vie aj počas transformácie zabezpečiť svojim investorom stabilný a predvídateľný príjem.“ (Zsolt Hernádi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ) 

Finančný rámec 2021-25: Plne financovaný prechod a stabilné, predvídateľné odmeňovanie akcionárov, silná súvaha. Aj pri konzervatívnych strednodobých makroekonomických predpokladoch MOL vygeneruje v rokoch 2021-25 dostatočný cash flow – s EBITDA rastom z 2,3 miliardy USD v roku 2021 na 2,6 miliardy USD v roku 2025 – na pokrytie prevádzkových investícií, minimálne 3,5 miliardy USD strategických investícií, vrátane 1 miliardy USD na nízkouhlíkové investície do obehového hospodárstva, a tiež stabilných základných dividend. Prioritou zostáva udržanie silného finančného profilu prostredníctvom robustnej súvahy a dostatočnej finančnej rezervy. Táto flexibilita sa dá využiť na financovanie nových podnikateľských príležitostí, vrátane fúzií a akvizícií v akýchkoľvek podnikateľských líniách generujúcich cash flow.

  • autor:
  • SLOVNAFT, a.s.
  • SLOVNAFT, a.s.

    SLOVNAFT, a.s.

    Výroba a prodej výrobků z ropy a jejího chemického zpracování - výroba a distribuce polyetylénu (LDPE) a polypropylenu (PP), distribuce HDPE.Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník