Digitalizace průmyslového podniku je dnes potřebnější než kdykoli v minulosti

Digitalizace průmyslového podniku je dnes potřebnější než kdykoli v minulosti

Dění okolo koronavirové pandemie urychlilo pronikání moderních informačních a komunikačních technologií do oblastí, kde se tak doposud dělo spíše pozvolna a liknavě. Mnoho lidí nejrůznějších profesí bylo ze dne na den přinuceno pracovat z domova a osvojit si nový styl práce, který je zcela závislý na informačních technologiích.

S touto změnou těsně souvisí nárůst obratu, který v poslední době hlásí provozovatelé e-shopů a prodejci IT produktů a služeb, jako jsou servery či další síťová zařízení, bezpečnostní software nebo cloudové služby. Mnohé digitální technologie a nástroje byly nasazeny přímo do boje s pandemií a v krizové situaci zcela zřetelně ukázaly, jaké jsou jejich přednosti: rychlost, flexibilita, cílenost, ekonomičnost.

Současně je však třeba uvědomit si také to, že v žebříčku úrovně digitalizace ekonomiky a společnosti v jednotlivých zemích EU (index DESI 2019) se ČR nachází až na 18. místě, tedy pod průměrem EU 28 (v čele žebříčku se s velmi podobným skóre nacházejí Finsko, Švédsko, Nizozemsko a Dánsko). Digitalizace je tedy v ČR obecným problémem – týká se jak jednotlivců, tak celých oblastí socioekonomického života.

Zavádění digitálních technologií

Zaměříme-li se pouze na oblast průmyslu, je třeba si zprvu dobře promyslet, co takové zavádění digitálních technologií do výrobního provozu vlastně znamená a jaké problémy má řešit. Konkrétní firma by si měla položit základní otázku, jakým způsobem lze využít digitalizaci k řešení aktuálních problémů specifických pro trh, na němž působí, a jaké jí může digitalizace poskytnout konkurenční výhody. Současně je nezbytné podívat se co nejkomplexněji na procesy, které uvnitř firmy probíhají, a stanovit reálné možnosti jejich optimalizace prostřednictvím digitalizace. Firma by si proto hned na počátku měla vytvořit jakousi digitalizační mapu, v níž si stanoví, čeho a v jaké časové posloupnosti chce dosáhnout.

Firma by měla dále zvážit, zda je pro ni nutné provést digitalizaci naráz, nebo zda si může dovolit implementovat ji postupně, zaváděním „ostrůvků“ řešení a jejich vzájemnou integrací – a to počínaje digitalizací marketingu, resp. prodeje, přes nástroje k simulaci výrobních procesů a ke sběru a analýze dat až třeba po tvorbu tzv. digitálních dvojčat.

Ať již se zvolí jakákoli implementační strategie, výsledkem je vždy omezení zásahů, a tudíž i případných chyb lidského faktoru. Řídící pracovníci získávají možnost mít v reálném čase přehled o tom, jak fungují jejich výrobní linky, kde klesá produktivita, kde nejsou naplněny kapacity, kde je třeba zavést vzdálenou diagnostiku a prediktivní údržbu a jak lze procesy vylepšit. Vyšší míra digitalizace a automatizace rovněž snižuje v porovnání s tradičními výrobními linkami potřebu zásahů přímo na místě a závody tak mohou účinně fungovat i s výrazně nižším počtem zaměstnanců.

 
  

Komunikační síť 5G

Pro rozšiřování možností vzdálené kontroly bude v dohledné době výrazným impulsem zavádění sítě 5G do praxe. Firmy, které tento moment nezaspí, získají značný konkurenční náskok. Podle nedávného průzkumu poradenské společnosti Accenture čtyři z pěti respondentů (79 %) věří, že 5G bude mít významný dopad na jejich firmu, přičemž 57 % z nich je přesvědčeno, že tento vliv bude přímo revoluční. Firmy si tedy již dobře uvědomují obrovský potenciál této technologie. Například 85 % respondentů uvedlo, že v příštích čtyřech letech očekávají, že využijí 5G na podporu mobilních zaměstnanců v terénu (v loňském průzkumu to přitom bylo „jen“ 68 %).

Možnost vzdálené kontroly se právě v této době ukazuje být podstatnou předností digitalizace. Ve firmách, kde kompetentní pracovníci dokážou řídit klíčové operace provozu i vzdáleně, se mnohem snáze vyhnou krizovým situacím a umějí i v nepříznivém období zajistit jeho kontinuitu. Pomocí nástrojů rozšířené reality (AR) může fyzická obsluha strojů – ta v nějaké minimální míře musí být vždy – získávat podrobné pokyny přímo do svého chytrého telefonu nebo prostřednictvím AR brýlí.

Argumentem na podporu digitalizace je v souvislosti s pandemií také to, že řada velkých nadnárodních firem již nyní uvažuje o stažení své výroby z Číny, což předpokládá, že v jejich mateřských podnicích dojde k prohloubení digitalizace výrobního procesu včetně robotizace, aby se tak vyvážila ztráta levné pracovní síly, kterou Čína po léta poskytovala.

Výrobní automatizace

Je však třeba zdůraznit, že plná automatizace provozu znamená pro firmu velký přínos bez ohledu na mimořádnost vnějších okolností. Příkladem může být provoz, kde se nakládá s nebezpečnými látkami nebo je třeba dodržovat extrémní nároky na sterilitu či přesnost technologických postupů výroby. Při plné automatizaci, kdy není přítomen člověk, není třeba dodržovat přísná pravidla bezpečnosti práce. Stroje také mohou pracovat výrazně vyšší rychlostí na menším prostoru a výrobní haly není nutné vytápět, klimatizovat či plošně osvětlovat, pokud to nevyžaduje samotná technologie výroby.

Je tedy zřejmé, že podniky, které si chtějí udržet svou konkurenceschopnost a postavení na trhu, musí proto podstoupit první kroky směrem k digitalizaci již dnes. Digitalizace slibuje nižší náklady, vyšší kvalitu výroby, flexibilitu a efektivitu. Umožňuje rychleji reagovat na stále rostoucí a individualizované požadavky zákazníků a otevírá prostor pro nové a inovativní oblasti podnikání.

Konkurenční výhody, které přináší digitalizace

 • rychlé uvedení produktu na trh: vzhledem ke stále rychleji se měnícím požadavkům zákazníků musejí výrobci své produkty uvádět na trh svižněji, a to i přes jejich rostoucí komplexitu;
 • vyšší flexibilita: sériová produkce personalizovaných produktů musí být mnohem flexibilnější, než je tomu standardně;
 • vyšší kvalita: digitalizace umožňuje zavést takové systémy řízení kvality, díky nimž lze zpětně vysledovat výrobní procesy a dohledat informace o konkrétním výrobku;
 • vyšší efektivita: s pomocí četných senzorických a analytických nástrojů lze výrazně zvýšit energetickou účinnost a efektivitu průmyslové výroby;
 • vyšší bezpečnost: růst zranitelnosti výrobních závodů vůči kybernetickým útokům zvyšuje potřebu přijmout adekvátní bezpečnostní opatření; ti, kdo taková opatření přijmou, se opět dostávají o krok před konkurenci.
 • autor:
 • Industry education
 • Industry Education

  Industry Education

  Vzdělávání ve strojírenství, školení pro výrobní firmy, digitální transformace, implementace Průmysl 4.0, virtuální veletrh, poradenství, B2B, dotace.Mohlo by vás také zajímat 

Nejbližší výstavy a semináře