Dodavatelské vyhlášení v obchodní praxi

  • 08.04.2021 - 08.04.2021 | | Slovensko
Trenčianska regionálna komora SOPK Vás zve na webinář "DODAVATELSKÉ PROHLÁŠENÍ V OBCHODNÍ PRAXI".

Cieľ seminára: venuje sa problematike vyhotovenia dodávateľských vyhlásení ako podporného dokumentu pri preukazovaní pôvodu tovaru. Naučíme Vás ako správne vyhotoviť a používať dodávateľské vyhlásenia, rozlíšiť ich druhy podľa platných unitárnych colných predpisov. Ukážeme Vám vzory dodávateľských vyhlásení, ich náležitosti. Upozorníme účastníkov na najčastejšie chyby pri vyhotovení, taktiež dôvody vedúce colné orgány k ich neuznaniu a dôsledky z toho plynúce. Naučíte sa ako neriskovať zbytočné sankcie a nehazardovať s Vaším dobrým menom a reputáciou firmy, eliminujte sankcie zo strany colných orgánov a stratu dôvery odberateľov. Neobídeme ani otázky následnej verifikácie dodávateľských vyhlásení.

Cieľová skupina: dodávatelia výrobkov, komponentov, materiálov, výrobcovia, dovozcovia, vývozcovia, zasielatelia, colné deklarácie, colní zástupcovia, logistickí operátori, začínajúci podnikatelia v ZO, colní manažéri, pracovníci zodpovedný za poskytovanie podkladov colným zástupcom a osoby poverené a zodpovedné za vystavovanie dodávateľských vyhlásení.

Lektor: Mgr. Jozef Vaško, em.h.c.i. - colný špecialista CaD Services, s.r.o.
Dátum konania: 8. apríla 2021

Celodenný webinár sa bude konať od 9:00 – cca 15:00 hod. s prestávkami prostredníctvom platformy zoom.
Prihlasovanie do: 6.apríla 2021


Elektronická prihláška

Program:
Program seminára:
1. Právny základ v unitárnych colných predpisoch
2. Vysvetlenie účelu dodávateľských vyhlásení
3. Spôsob overenia či môžem DV vystaviť- podľa pravidiel nepreferenčného / preferenčného pôvodu
4. Vymedzenie pojmov podľa čl. 37 DNK k pôvodu tovaru
5. Podporné dokumenty a k vyhotoveniu dodávateľských vyhlásení - vysvetlenie s uvedením príkladov
6. Podmienky archivácie a preukázania oprávnenosti vyhotovenia dodávateľských vyhlásení
7. Dlhodobé vyhlásenie dodávateľa (čl. 62 VNK) - platnosť, zásady vyhotovenia aj spätného
8. Prezentácia vzorov vyhlásení dodávateľov (čl. 63 a prílohy 22-15 až 22-18 VNK)
9. Aké sú najčastejšie chyby pre vyhotovení dodávateľských vyhlásení - čomu sa vystríhať
10. Signovanie (označovanie a podpisovanie) dodávateľských vyhlásení správnym spôsobom
11. Kontrola a príčiny neuznania DV colnými orgánmi - následná verifikácia predložením INF 4 (čl. 64, 66 VNK)
12. Záverečná diskusia, otázky a odpovede

Účastnícky poplatok: člen SOPK: 45 EUR + DPH = 54 EUR, nečlen: 65 EUR + DPH = 78 EUR

Organizačný garant:
Katarína Martišková
Trenčianska regionálna komora SOPK
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
E-mail: katarina.martiskova@sopk.sk
Tel.: 032/ 65 23 834

 

Nejbližší výstavy a semináře