• Úvod
 • Odborné články
 • Evropská Komise zahájila veřejné konzultace k návrhu nového balíčku oběhového hospodářství (Circular Economy Package)

Evropská Komise zahájila veřejné konzultace k návrhu nového balíčku oběhového hospodářství (Circular Economy Package)

Evropská Komise zahájila veřejné konzultace k návrhu nového balíčku oběhového hospodářství (Circular Economy Package)

Evropská Komise v prosinci 2014 na svém zasedání rozhodla o vyřazení původního návrhu balíčku oběhového hospodářství ze svého pracovního programu na rok 2015. Zároveň se zavázala k vytvoření nového, ambicióznějšího plánu. Hlavní důvody neobdržely původního návrhu bylo převážně exkluzivně zaměření se na odpadové hospodářství bez propojení na související politiky, jako například výroba výrobků či trh s druhotnými surovinami, jakož i přílišná "obecnost", tj návrh nezohledňoval specifičnost jednotlivých členských států. Nový návrh by měl proto vytvořit rámec pro překonání uvedených nedostatků a vytvořit podmínky pro rozvoj oběhového hospodářství. Měl by v sobě tedy kromě odpadové hospodářství řešit celý životní cyklus výrobku, přičemž by se měla zohlednit i situace ve všech členských státech.

Verejné konzultácie (28.05. – 20.08.2015)

Nový návrh sa bude opierať o vykonané analýzy, štúdie a konzultácie. Viaceré z nich sa už uskutočnili a vypracovali v predchádzajúcich obdobiach, napríklad verejné konzultácie k cieľom a limitom v odpadovom hospodárstve a k udržateľnosti potravinového systému sa uskutočnili v roku 2013. Konzultácie k tzv. „druhej časti kruhu“ - k fáze výroby výrobkov a ich spotreby, trhu s druhotnými surovinami,  ako aj k fáze inovácií a ich podpory sa začali 28.05.2015 a potrvajú do 20.08.2015. Zapojiť sa do nich môžu verejné inštitúcie, spoločnosti ako aj samotní obyvatelia. Ďalšia verejná konzultácia bude zameraná na narúšanie trhu v odpadovom hospodárstve.

Výstup z verejných konzultácií bude predstavovať dôležitý vstup pri príprave návrhu, nakoľko má pomôcť Komisii určiť a definovať hlavné prekážky pri rozvoji obehového hospodárstva ako aj určiť  opatrenia, ktoré je potrebné stanoviť na úrovni EÚ aby sa tieto prekážky prekonali. Uplatnenie princípu obehového hospodárstva by malo taktiež umožniť otvorenie nových trhov a biznis modelov.

Akčný plán

Návrh by mal pozostávať z dvoch hlavných pilierov, a to z revízie legislatívy odpadového hospodárstva a novovytvoreného akčného plánu obehového hospodárstva. Akčný plán bude v sebe pokrývať celý životný cyklus výrobku s cieľom „uzatvorenia kruhu“. Bude vytvorený z legislatívnych, nelegislatívnych ako aj finančných nástrojov a okrem iného by mal obsahovať aj zoznam aktivít potrebných na dosiahnutie cieľov v daných oblastiach a splnenia stanovených termínov. Mal by identifikovať základné opatrenia a nástroje v rámci celého cyklu výrobkov, so zameraním sa hlavne na získavanie a použitie materiálov, dizajn výrobkov a ich označovanie, distribúciu, spotrebu výrobkov, nakladanie s odpadom z výrobkov, rozvoj trhov s druhotnými surovinami a zlepšovanie kvality druhotných surovín, verejné obstarávanie, spotrebu vody, problematiku potravín, medzisektorovú spoluprácu a iné dôležité oblasti nie len z odpadového hospodárstva. Aby sa mohlo efektívne napredovať, bude potrebná podpora výskumu a vývoja ako aj vytvorenie finančného a podporného rámca. Samozrejme sa nemôže zabudnúť na priebežný monitoring napredovania.


Predpokladaný výsledný dopad obehového hospodárstva

Výsledkom intenzívnejšieho uplatňovania obehového hospodárstva by malo byť zvýšenie konkurencieschopnosti Európy, podpora inovatívnych technológií, vysoký stupeň ochrany ľudského zdravia ako aj životného prostredia, a taktiež aj ekonomické efekty ako napríklad hospodársky rast či vytváranie pracovných miest. Zároveň by sa mali spotrebiteľom ponúknuť trvácnejšie a inovatívne výrobky, ktoré by mali nie len zvýšiť ich kvalitu života ale aj ušetriť peniaze. Uplatňovaním princípov obehového hospodárstva by sa Európa mala stať menej závislá na dovoze dôležitých surovín, mala by sa optimalizovať spotreba materiálov a energií pri výrobe výrobkov so zameraním sa na ich trvácnosť a minimalizáciu množstva a vplyvu nakoniec vzniknutého odpadu.

Finálne znenie návrhu nového balíčka obehového hospodárstva by mala Európska Komisia zverejniť ku koncu roku 2015. Nepremeškajme preto možnosť ovplyvniť vývoj opatrení, ktoré budeme neskôr povinní dodržiavať a dosiahnuť.

www.naturpack.sk

 • autor:
 • RNDr. Grgulová Alexandra, environmentálny konzultant, NATUR-PACK, a.s.


  Mohlo by vás také zajímat   

  Archiv článků

  Nejbližší výstavy a semináře