• Úvod
  • Odborné články
  • IPA Slovakia, s.r.o. uvádí konferenci Fórum kvality: Jen kvalitní lidé mohou vyrábět kvalitně?!

IPA Slovakia, s.r.o. uvádí konferenci Fórum kvality: Jen kvalitní lidé mohou vyrábět kvalitně?!

IPA Slovakia, s.r.o. uvádí konferenci Fórum kvality: Jen kvalitní lidé mohou vyrábět kvalitně?!

Inspirující Fórum kvality, které letos otevře své brány počtvrté, se již tradičně promění ve studnici nápadů, motivace a hledání smyslu v tom, co děláme. V kvalitě. Ta se na konferenci sice skloňuje ve všech pádech nejčastěji, ale „příznivci kvality“ vědí, co všechno se od kvalitní práce odvíjí nebo co všechno jí musí předcházet.

Ako naši účastníci pretavujú užitočné tipy do praxe svojich firiem, či sú práve ľudia základom, na ktorom treba stavať a aké témy prinesie 4. ročník konferencie, sme sa opýtali priamo jej organizátora Jána Burietu. Nasledujúci, veľmi obohacujúci rozhovor, nie je iba srdečnou pozvánkou pre vás na tohtoročné Fórum kvality. Ponúka aj zaujímavý pohľad do jeho „zákulisia“ a napovedá, ako naplniť poslanie: „Kvalitné produkty, kvalitné procesy, kvalitní ľudia!“

To, že tento rok plánujete otvoriť 4. ročník konferencie Fórum kvality, svedčí o tom, že ľudia si k nej našli cestu a v jej organizovaní vidia zmysel. Spomínate si ešte na prvý ročník fóra v roku 2017?

Určite áno. Už dlhšie sme sa vo firme zamýšľali nad takouto konferenciou. Motivácie išli z 2 hlavných prúdov. Jedným bol fakt, že sme na IPA už dlhé roky realizovali projekty a vzdelávanie v oblasti kvality, ako napríklad veľmi úspešný program SIX SIGMA, ale i ďalšie témy: SPC, MSA, FMEA, G8D, LPA, APQP, PPAP a pod. Impulz nešiel len od nás, ale aj od účastníkov práve uvedených vzdelávacích programov a realizovaných projektov v kvalite. Druhý impulz bol aj interný. Keďže sme v minulosti začali realizovať konferencie pre výrobu, údržbu, ale i podnikateľov, kvalita v tomto portfóliu chýbala. Preto bola konferencia Fórum kvality aj takým „logickým vyústením“ a som veľmi rád, že sa ju podarilo spustiť na pravidelnej báze. 

Ľudia z ktorých oblastí sa pre tento typ konferencie najčastejšie rozhodujú a s akými cieľmi na ňu prichádzajú? Čím sú najviac motivovaní?

Účastníci konferencie sú zvyčajne kvalitári a „priaznivci kvality“, ako ich nazývam ja. Ale aby som bol exaktný. Najčastejšie sú to manažéri a riaditelia kvality, vedúci oddelenia kvality, inžinieri kvality, kvalitári. Ďalej si k Fóru kvality našli cestu aj konatelia spoločností, generálni riaditelia, manažéri výroby, Lean manažéri, procesní a priemyselní inžinieri.
Hlavný cieľ konferencie je samozrejme zdieľať nové poznatky a prinášať inšpirácie od najlepších v odbore. Program sa vždy snažím pripraviť tak, aby bolo možné prinášať aj praktické príklady použitia jednotlivých metód, zlepšení a neustáleho posúvania celého systému kvality dopredu. Nezabúdam však ani na výmenu skúseností, vzájomné diskusie medzi účastníkmi a užitočné tipy pre vlastnú prax. Konferencia ponúka priestor na nové zážitky, kontakty a diskusie počas prednáškových dní a večerného programu. Toto sú zároveň aj tie najväčšie motivačné faktory pre účastníkov konferencie.

S akými problémami vo svojich firmách sa na vás obracajú?

Vo firmách často riešime celý rozsah problémov. Od tých najbežnejších riešení nezhôd a problémov kvality, prostredníctvom workshopov, cez definovanie problému, hľadanie koreňových príčin, až po realizáciu zlepšení a overení účinnosti. Ďalej sú to aj väčšie projektové zlepšovania, kde je zapojených viacero pracovníkov firmy z rôznych profesii. Tu sa často riešia problémy súvisiace s nastavením systému, príp. jeho výrazného zlepšenia. V neposlednom rade je to aj podpora pri zavádzaní výroby nového dielu (APQP) a zabezpečení jeho kvality.

IPA Slovakia: konferencia Fórum kvality 
  

Čo považujete za rozhodujúce pri tvorbe a riadení kvality vo firmách?

Často vo firme počúvam vetu: „Keby sme mali....“ Alebo: „Keby to nebolo z tohto materiálu, ale z tohto.“ Prípadne: „Keby sme zmenili design, usporilo by nám to obrovské peniaze, výrobu, nepodarky, prácnosť. Ale my design meniť nemôžeme!“ Preto je veľmi dôležité nepodceňovať z pohľadu kvality fázu návrhu produktu, realizácie výroby a samotného používania, príp. likvidácie. Najväčšími faktormi ovplyvňujúcimi tvorbu a riadenie kvality z môjho pohľadu sú: design produktu, druh výrobnej technológie, zapracovanie inovácii do produktu a výrobnej technológie, použitie produktu zákazníkmi, ďalej implementačný čas, financie, vzdelanostná a kultúrna úroveň firmy. Všetko toto vplýva na výslednú kvalitu produktu, nielen u zákazníka počas používania, ale aj na jeho výrobu.

Je všeobecne známe, že ak chcú firmy vyrábať kvalitne, mali by zamestnávať kvalitných a motivovaných pracovníkov. Tvoria teda základ ľudia, na ktorých treba stavať?

Určite áno. To býva v niektorých firmách veľký problém. Nejde len o vzdelanostnú úroveň, ktorá sa dá ľahko doplniť príslušným školením, napríklad aj od nás. Ide hlavne o ochotu ľudí spolupracovať na riešení problému nielen z kvality. To znamená, spolupodieľať sa na zlepšovaní kvality, odstraňovaní chýb, zabezpečovania kvality v procese výroby, zavádzaním Poka-Yoke systémov a pod. Mimochodom, na kvalite je zaujímavé práve to, že sa jej úroveň vyjadruje chybami, nepodarkami, nezhodnými produktami, alebo odchýlkami od štandardu, čiže negatívnym stavom. Treba si vždy uvedomiť, že zákazník si nechce kúpiť nepodarok! Prečo by aj? Však on si chce kúpiť výrobok, ktorý bude funkčný, bude mu plniť to, čo má. Zákazník si nechce plniť svoju garáž, alebo pivnicu nepodarkami = odpadom!

Počas troch rokov organizovania konferencie určite dostávate od ľudí spätnú väzbu a stretávate sa s nimi aj na iných seminároch. Ako im práve účasť na Fóre kvality pomohla v tejto oblasti?

Účasť na Fóre kvality účastníkov inšpiruje, dáva im nové myšlienky, nové poznatky. Ľudia si na základe praktických prednášok vedia predstaviť implementáciu toho, čo ich často čaká v ich firme. A tiež vidia, ako to jednotlivé firmy zvládajú, alebo aj nezvládajú, aké sú chyby, čomu sa vyvarovať, príp. čím obohatiť nielen systém kvality, ale aj celú firmu.

Pripravuje sa 4. ročník Fóra kvality 2022. Pod akým mottom a v akom duchu sa bude niesť?

Motto tohto ročníka je: „Kvalitné produkty, kvalitné procesy, kvalitní ľudia!“ Myšlienka o kvalite je široká. Často ju ľudia chápu len v spojení s produktom. Ale to nie je všetko. Kvalitný produkt sa nevytvorí sám. Vždy je na začiatku človek, navrhuje celú jeho funkčnosť, materiály, systémy mechaniky, elektriky, elektroniky, software, dokonca aj to, ako bude vyzerať a či bude „pekný.“ Pokračuje výrobný systém, ktorý už dnes môže byť aj viac automatizovaný, ale stále je dôležitý výber technológie, jej nastavenie, často aj výroba, montáž a kontrola na ľuďoch. V neposlednom rade je to človek, ktorý musí zákazníkovi doručiť produkt, inštruovať ho k používaniu. Zákazník používa produkt, požadujúc od neho sľúbené vlastnosti výrobcom (spotreba, komfort, flexibilita, bezporuchovosť, a pod. dokonca aj radosť z používania). Nezabúdajme tiež na koniec životnosti produktu a jeho bezpečnú a ekologickú likvidáciu. Všade je stále prítomný človek. A len kvalitný človek môže navrhovať, vyrobiť kvalitný produkt.

Konferencia je tradične vyskladaná z rečníkov, ktorí prostredníctvom svojich prednášok pootvárajú brány svojich firiem. Účastníci tak majú jedinečnú možnosť nazrieť do ich riadenia a kvality. Na čo sa môžu tešiť tento rok?

Aj tento rok je program postavený širšie. Keďže sa chcem dotknúť kvality produktov, služieb aj ľudí, rečníci sú z viacerých oblastí a firiem. Tiež je cieľom, aby konferencia dávala široký pohľad na kvalitu. Prednášky budú venované zlepšovaniu procesnej kvality vo výrobe, ale aj automatizovanému zberu dát pre vyčíslenie nekvality (COPQ). Prednášky z firmy Zeiss budú venované meraniu kvality novými spôsobmi vyhodnocovania. Pozrieme sa tiež na automatizované kontroly pracovného postupu a na podporu výrobného procesu pri zabezpečovaní ľudí. Nezabudneme ani na digitalizáciu v kvalite a riešenie problémov kvality metodikou Six Sigma. V prednáške „Od kopírovania ku kvalite a inováciám – pohľady z Číny“ sa pozrieme na Čínske firmy a ich posun za posledných 15 rokov. Kým kedysi sme hovorili o nich, ako o „kopírovačoch,“ dnes často udávajú svetový trend.

IPA Slovakia: konferencia Fórum kvality 
  

Čo odporúčate účastníkom po skončení konferencie?

Po skončení konferencie je vhodné zamyslieť sa nad jednotlivými prednáškami. Zhrnúť si myšlienky, ktoré boli pre mňa, ako účastníka, inšpiratívne. Zvážiť, čo všetko by bolo možné implementovať vo firme, v akom rozsahu a priorite. Následne zadefinovať projekty, vytvoriť tímy, akčné plány a začať. Dôležité je naozaj začať a realizovať postupné kroky. Aj v rámci projektov kvality bude množstvo chýb, ktoré sa nepodaria. Dôležité však je sa z nich poučiť a ďalej pokračovať v realizácii projektu. Nezabúdajme na heslo: „Niekedy je menej viac.“ To býva častá chyba ľudí, ktorí spustia naraz 10 – 20 projektov v snahe dobehnúť zameškané roky. Výsledkom často býva to, že sa ani jeden nedokončí. Preto odporúčam stanoviť si priority, kapacity na riešenie a začať. Výsledky sa skôr, či neskôr dostavia.

Stále je mnoho firiem, ktoré s účasťou na Fóre kvality váhajú. Čo by ste im odkázali? Prečo by sa práve ich zamestnanci mali zúčastniť na stretnutí „kvalitárov“?

Pre mňa osobne je Fórum kvality veľkou inšpiráciou podnetných myšlienok podávaných priamo od tých, ktorí ich realizujú v praxi. Okrem toho sú na konferencii prezentované súčasné trendy v kvalite, v jednotlivých metódach, ich aplikácii a realizácii v praxi. Konferencia je tiež miestom, kde je možné vymeniť si vzájomné kontakty ľudí z rôznych firiem a odvetví. Veď aj my „kvalitári“ sa chceme aspoň jedenkrát v roku stretnúť a „pokecať si!“ Už teraz sa veľmi teším na načerpanie nových myšlienok, poznatkov, spoznanie nových ľudí a všetkých účastníkov.

Záver

Či už patrí účasť na Fóre kvality k vašim pravidelným aktivitám počas roka alebo budete hľadať inšpiráciu na ňom ako „nováčik“, veríme, že spojením odbornosti a ľudskosti, teoretických poznatkov a praxe a realizovaním postupných krokov, sa bude v budúcnosti aj vaša firma prezentovať mottom: „Kvalitné produkty, kvalitné procesy, kvalitní ľudia!“

  • autor:
  • IPA Slovakia, s.r.o.
  • IPA Slovakia, s.r.o.

    IPA Slovakia, s.r.o.

    Poradenství pro plastovou a gumárenskou výrobu, akreditované vzdělávání v oblasti plastů, školení obsluhy a údržby strojů, technická příprava výroby (TPV).Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník