Německé společnosti chtějí podporovat udržitelnost na Slovensku

Německé společnosti chtějí podporovat udržitelnost na Slovensku

Vedoucí představitelé 13 významných společností ze šesti různých odvětví se ve společném memorandu zavazují k podpoře udržitelné ekonomiky. Společnosti pocházející převážně z Německa podporují opatření, jejichž cílem je snižování produkce CO2, ochrana přírodních zdrojů a v co největší míře umožnění rozvoje cirkulární ekonomiky.

Signatári vyzývajú vládu Slovenskej republiky, aby ciele trvalej udržateľnosti plynule zapracovala do strategických dokumentov Slovenskej republiky a aktívne podporovala ich plnenie.

Popredné obchodné spoločnosti zo šiestich rozličných odvetví sa spojili do iniciatívy #PartnerForSustainability, ktorú zastrešuje AHK Slowakei. Spoločne vypracovali a podpísali memorandum „O udržateľnom hospodárstve na Slovensku“. Ide konkrétne o nasledujúce spoločnosti: AfB Slovakia, BASF Slovensko, Brose Prievidza, Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, Evonik Fermas, Kaufland Slovenská republika, Lidl Slovenská republika, Manz Slovakia, Robert Bosch, SPP, Volkswagen Slovakia, Východoslovenská energetika Holding a Západoslovenská energetika.

Tieto spoločnosti, ktoré zastupujú najvýznamnejších nemeckých investorov, už teraz realizujú množstvo projektov v oblasti ochrany životného prostredia, rozvoja cirkulárnej ekonomiky, sociálnej angažovanosti, vzdelávania a podpory postavenia zamestnancov. Na rôznych úrovniach tak podporujú udržateľný rozvoj na Slovensku a motivujú k nemu aj ostatné spoločnosti. Podpisom memoranda vysielajú jasný signál politikom, spoločnosti a podnikateľom, že naším spoločným cieľom by mala byť podpora transformácie k udržateľnému hospodárstvu. A to aj napriek enormnej záťaži spôsobenej ekonomickými následkami pandémie. Nevyhnutným predpokladom pre úspešnú a efektívnu transformáciu k udržateľnému hospodáreniu je vytvorenie vhodných rámcových podmienok, ktoré je možné zabezpečiť len v spolupráci s vládou Slovenskej republiky.

„Hospodársky rast sám o sebe nepredstavuje trvalú hodnotu“, konštatujú v dokumente spoločnosti. Udržateľnosť považujú za „neoddeliteľnú súčasť svojich podnikateľských aktivít“ a tiež za „nevyhnutnú pre fungovanie všetkých oblastí spoločnosti“. Ide tak o ochranu klímy a prírodných zdrojov prostredníctvom cirkulárnej ekonomiky, využívania obnoviteľných zdrojov energie a technológií šetrných k životnému prostrediu nielen v oblasti mobility, ale aj o znižovanie produkcie CO2, efektívne hospodárenie s vodou či digitalizáciu a manažment ľudských zdrojov.

Signatári vyzývajú vládu Slovenskej republiky, aby verejnosti aj podnikateľom vysielala „jednotný signál“ podporujúci politiku zameranú na rozvoj udržateľnosti. „Do strategických dokumentov Slovenskej republiky“ je potrebné implementovať Európsky ekologický dohovor, ako aj ciele udržateľného rozvoja (SDGs), ktoré definuje OSN. S tým súvisí aj podpora úprav a záväzných lehôt v legislatíve, ktoré sa bezprostredne dotýkajú recyklácie, opätovného využívania surovín, ako aj prevencie vzniku odpadov, resp. ich opätovné využitie, či rozvíjanie digitalizácie procesov a všeobecné využívanie digitalizácie a podpora ochrany životného prostredia a znižovanie uhlíkovej stopy.

AHK Slowakei - slovensko-nemecké obchodné spolupráce 
  

„Trvalá udržateľnosť je v dnešnej dobe hlboko vpísaná do DNA mnohých spoločností“, uvádza Peter Lazar, prezident AHK Slowakei, a dodáva, že iniciatívou #PartnerForSustainability by „chceli ukázať, aký bohatý je už dnes rozsah angažovanosti prevažne nemeckých firiem združených v AHK pôsobiacich na Slovensku.“ Partnerské spoločnosti sa tak zaväzujú k šíreniu osvety medzi svojimi zamestnancami, dodávateľmi a zákazníkmi, ako aj k vzájomnej strategickej výmene, aby z dlhodobého hľadiska „zvýšili povedomie o trvalo udržateľnom hospodárstve“.

Partnerské spoločnosti a signatári memoranda:
• AfB Slovakia s.r.o.
• BASF Slovensko spol. s r.o.
• Brose Prievidza, spol. s r.o.
• Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia
• Evonik Fermas, s.r.o.
• Kaufland Slovenská republika v.o.s.
• Lidl Slovenská republika, v.o.s.
• Manz Slovakia, s.r.o.
• Robert Bosch, spol. s r.o.
• Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
• Volkswagen Slovakia, a.s.
• Východoslovenská energetika Holding a.s.
• Západoslovenská energetika, a.s.

Citáty partnerov (v abecednom poradí)

„Som nesmierne hrdý na to, že môžem viesť podnik, kde ľudia a životné prostredie znamenajú viac ako krátkodobý ekonomický zisk. Teší ma úspech celého konceptu a verím, že sa naše hlavné myšlienky etablujú v spoločnosti.“
Paul Cvilak, zakladateľ AfB

„V BASF zameriavame naše CSR aktivity na vzdelávanie, pretože veríme, že to je kľúč k úspešnému životu jednotlivca i k rozvoju udržateľnej spoločnosti. Ako vedúca chemická spoločnosť si kladieme za cieľ stimulovať u detí a mládeže záujem o vedu a podporovať ich zvedavosť.“
Edita Hippová, generálna riaditeľka spoločnosti BASF Slovensko

„Spoločnými znakmi všetkých našich aktivít sú znižovanie environmentálnej záťaže, redukcia CO2 stopy a skrátenie time-to-market času.“
Peter Medviď, vedúci závodu BSH Drives and Pumps v Michalovciach

„Pripravujeme študentov na realitu technického života. Držíme sa modelu, ktorý je odskúšaný v Európe. Spájame to, čo je tu dobré už niekoľko rokov, teda tradíciu v odbornom vzdelávaní s nemeckým modelom. Naši študenti to majú aj o dosť ťažšie. Musia sa učiť nielen bežné slovenské normy, ale aj európske normy a tak to je v celom vzdelávaní.“
Marián Lovás, vedúci duálneho centra Brose Prievidza

„Ciele vytvárania udržateľného podnikania a budovania lepšieho sveta sa navzájom dopĺňajú – oba sú nevyhnutnou ingredienciou pre dlhodobý úspech! Preto podporujeme programy ako Digitálne zručnosti, MyMachine či Učiteľ budúcnosti v prospech našich detí.“
Andreas Truls, generálny riaditeľ Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

„Spoločenskú zodpovednosť a trvalú udržateľnosť chápeme v našej spoločnosti v širšom zmysle. Už pri budovaní predajní dbáme na ochranu životného prostredia a znižovanie uhlíkovej záťaže, investujeme do našich zamestnancov a budujeme dlhodobé a férové vzťahy s našimi partnermi. Medzi naše priority patrí ponuka kvalitných, zdravých a udržateľných produktov, ktoré prispievajú k trvalej udržateľnosti a férovému prístupu v celom hodnotovom reťazci – od pestovateľa surovín cez spracovateľa až po zákazníka. Dlhodobo si uvedomujeme dôležitosť a podporu cirkulárnej ekonomiky a význam globálnych environmentálnych výziev, ktorým aktuálne čelíme a ktoré nás čakajú v budúcnosti. Preto u nás rozhodujú hlavne činy, ktorými sa snažíme prispievať k lepšej spoločnej budúcnosti.“
Paul Pauls, generálny riaditeľ spoločnosti Kaufland Slovenská republika

„V Lidli si uvedomujeme, že zdroje našej planéty sú obmedzené a klimatická zmena sa dotkne každého z nás. Vieme, že našou výsadou sú kvalitní zamestnanci a dlhodobé a transparentné vzťahy s dodávateľmi. Vďaka nim sme silní a vieme realizovať trvalo udržateľné projekty aj za hranicami nášho predmetu podnikania. Trvalá udržateľnosť je jednoducho v našej DNA a zohľadňujeme ju pri všetkých dôležitých rozhodnutiach. Sledujeme spoločenské a environmentálne výzvy, ktoré momentálne rezonujú globálne i lokálne, a nechceme stáť bokom. Aj preto sme sa zaviazali, že využijeme naše finančné zdroje, postavenie na trhu, inovácie, talent a odhodlanosť našich kolegov k tomu, aby sme priniesli pozitívnu zmenu.“
Matúš Gála, generálny riaditeľ spoločnosti Lidl Slovenská republika

„Manz uplatňuje vo svojej firemnej politike udržateľnosti tri piliere: ekonomický, ekologický a sociálny.“
Vladimír Boďa, konateľ spoločnosti Manz Slovakia

„Uvedomujeme si potrebu meniť sa spolu so svetom okolo nás. Súčasťou našej vízie do roku 2030 je preto nielen zvýšenie ekonomickej výkonnosti a zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti, ale v neposlednom rade aj posilnenie environmentálnej a spoločenskej zodpovednosti, reflektujúc pritom globálne trendy v energetickom sektore a ciele v oblasti klímy a ochrany životného prostredia. Našim zákazníkom budeme poskytovať produkty a služby, ktoré im umožnia využívať energie efektívnejšie, či podporia udržateľnosť ich podnikania.“
Richard Prokypčák, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ SPP

„Cieľom spoločnosti Volkswagen Slovakia, ktorá pôsobí na Slovensku už tri desaťročia, je udržateľnosť vo všetkých oblastiach podnikania. Vďaka inovatívnym riešeniam a využívaniu najlepších dostupných technológií sme sa stali jedným z najmodernejších závodov značky a koncernu Volkswagen, ako aj európskou Fabrikou roka 2020. S tým súvisí tiež plnenie strategických cieľov v rámci ochrany životného prostredia. Do roku 2025 sme sa zaviazali vyrábať vozidlá až o 59 % ekologickejšie v porovnaní s rokom 2010. Ako súčasť celosvetového koncernu sa hlásime k Parížskej dohode a naším zámerom je stať sa do roku 2050 uhlíkovo neutrálnou spoločnosťou ako pri produktoch, tak aj pri ich výrobe. Takto môžeme spoločne formovať udržateľnú budúcnosť a ísť príkladom ostatným.“
Sebastian Krapoth, člen predstavenstva pre personálnu oblasť Volkswagen Slovakia

„V snahe podporiť udržateľný rozvoj a zachovať svet pre budúce generácie meníme svoje myslenie, prístup k životu, dávame si nové záväzky. Tým naším záväzkom je pomôcť zákazníkom na ich ceste k udržateľnému podnikaniu a previesť ich predovšetkým zmenami v oblasti energetiky a efektívneho využívania zdrojov.“
Miroslav Kulla, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VSE, a. s.

„Zmena klímy predstavuje jednu z najväčších hrozieb našej generácie a jej vplyvy neúmerne zaťažujú najzraniteľnejšie skupiny. Ako energetická firma disponujeme potenciálom, ktorý dokážeme využiť na prechod k bezemisným riešeniam, prispieť k cieľom Parížskej dohody a Európskeho ekologického dohovoru, rozvíjať či obnoviť ekosystémy a vytvoriť inkluzívnu spoločnosť. Aj preto chceme zákazníkom ponúknuť riešenia, ktoré pozitívne vplývajú na každú oblasť udržateľného rozvoja.“
Markus Kaune, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSE

#PartnerForSustainability predstavuje platformu AHK Slowakei a jej partnerských spoločností. Jej cieľom je napomôcť k lepšej harmonizácii ekonomickej konkurencieschopnosti s environmentálnou a sociálnou zodpovednosťou a podieľať sa tak na budovaní cesty k trvale udržateľnej budúcnosti. Zúčastnení partneri sú presvedčení, že nový začiatok po pandémii je možné zmysluplne tvoriť iba prostredníctvom transformácie k trvale udržateľnej ekonomike.

  • autor:
  • Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora


Mohlo by vás také zajímat 

Nejbližší výstavy a semináře