Platnost bezpečnostních listů (BL)

Bezpečnostní listy (BL) mohou být od 1. 1. 2023 poskytovány pouze v souladu s nařízením

Bezpečnostní listy (BL) mohou být od 1. 1. 2023 poskytovány pouze  v souladu s nařízením Komise (EU)2020/878, kterým se mění příloha II nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH). BL podle předchozího nařízení č. (EU)2015/830 bylo možno poskytovat pouze do 31. prosince 2022.

 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník