• Úvod
  • Aktuality
  • Přehled novinek - Možnosti získání grantu v Slovenské republice

Přehled novinek - Možnosti získání grantu v Slovenské republice

Nové výzvy v Slovenské republice za měsíc říjen 2021.

OTVORENÉ VÝZVY:

Inovačné poukážky
OTVORENIE/ UZAVRETIE VÝZVY: 06.10.2021 / 05.11.21
OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ: existencia viac ako 12 mesiacov
INTENZITA POMOCI/ GRANT: Malý podnik (85 %), Stredný podnik (85 %), Veľký podnik (85 %), 10 000 EUR

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc
OTVORENIE/ UZAVRETIE VÝZVY: 28.04.2021, Uzavretie 3. Hodnotiaceho kola – 31.12.2021
OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ: Najneskôr ku dňu predloženia ŽoNFP sú prijímateľom regionálnej investičnej pomoci
INTENZITA POMOCI/ GRANT: Malý podnik (45-55 %), Stredný podnik (35-45 %), Veľký podnik (25-35 %)

Výzva zameraná na energetickú efektívnosť súkromného sektora de minimis
OTVORENIE/ UZAVRETIE VÝZVY:  December 2019, Uzavretie 11. Hodnotiaceho kola 30.11.2021.
OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ: Právnické osoby (výrobné podniky) oprávnené na podnikanie v priemyselných odvetviach a v službách nadväzujúcich na tieto odvetvia.
INTENZITA POMOCI/ GRANT: Malý, stredný a veľký podnik (60 %), Grant max. 200 000 EUR

Výzva zameraná na energetickú efektívnosť súkromného sektora
OTVORENIE/ UZAVRETIE VÝZVY: December 2018, Uzavretie 18. Hodnotiaceho kola – 31.12.2021.
OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ: Právnické osoby (výrobné podniky) oprávnené na podnikanie v priemyselných odvetviach a v službách nadväzujúcich na tieto odvetvia.
INTENZITA POMOCI/ GRANT: Malý a stredný podnik (50 %), Veľký podnik (45 %), Grant max. 2 mil. EUR

Výzva zameraná na prípravu, opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov
OTVORENIE/ UZAVRETIE VÝZVY:  31.10.2016, Uzavretie 14. Hodnotiaceho kola 31.10.2021.
OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ: Súkromné podniky (zhodnocovatelia odpadu) oprávnené nakladať s odpadmi.
INTENZITA POMOCI/ GRANT: Malý podnik (45–55 %), Stredný podnik (35–45 %), Veľký podnik (25–35 %), Grant max. 12,5 mil. EUR

Výzva zameraná na opätovné použitie a recykláciu nebezpecných odpadov
OTVORENIE/ UZAVRETIE VÝZVY: 31.10.2016, Uzavretie 14. Hodnotiaceho kola 15.10.2021.
OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ: Súkromné podniky (zhodnocovatelia odpadu) oprávnené nakladať s odpadmi.
INTENZITA POMOCI/ GRANT: Malý podnik (45–55 %), Stredný podnik (35–45 %), Veľký podnik (25–35 %), Grant max. 12,5 mil. EUR

Výzva zameraná na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla s maximálnym tepelným príkonom 20 MW
OTVORENIE/ UZAVRETIE VÝZVY: December 2019, Uzavretie 8. Hodnotiaceho kola 31.10.2021.
OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ: Právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti rozvodu tepla alebo výroby a rozvodu tepla.
INTENZITA POMOCI/ GRANT: Malý podnik (50 %), Stredný podnik (50 %), Veľký podnik (45 %), Grant max. 2,5 mil. EUR

Výstavba zariadení na využitie vybraných druhov OZE
OTVORENIE/ UZAVRETIE VÝZVY: December 2019, Uzavretie 8. Hodnotiaceho kola 31.12.2021.
OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ: Fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie, subjekty ústrednej správy, ostatné subjekty ústrednej správy, subjekty územnej samosprávy, združenia fyzických a/alebo právnických osôb, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.
INTENZITA POMOCI/GRANT: Malý podnik (50 %), Stredný podnik (50 %), Veľký podnik (45 %), Grant max. 2,5 mil. EUR

OČAKÁVANÉ VÝZVY

Podpora pre investície do poľnohospodárskych podnikov
OTVORENIE: November 2021
ALOKÁCIA VÝZVY: 150 mil. EUR

Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov
OTVORENIE: November 2021
ALOKÁCIA VÝZVY: 160 mil. EUR

  • autor:
  • EOS Innovazioni, a.s.