Rozšíření přílohy XIV nařízení REACH

Nařízení Komise č. (EU)2020/171 , kterým se mění příloha XIV nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).

Příloha XIV nařízení REACH se rozšiřuje o jedenáct látek, nyní obsahuje celkem 54 SVHC látek, tyto látky se budou používat pouze na základě povolení pro určitá použití. Použije se od 27. 2. 2020.

 

Nejnovější inzeráty

Plastikářský slovník