SK PRODUCT CERT: Odpad jako zdroj - Certifikace plastových recyklátů v praxi

SK PRODUCT CERT: Odpad jako zdroj - Certifikace plastových recyklátů v praxi

Recyklované plasty jsou stále oblíbenější vzhledem k rostoucím požadavkům na udržitelnost a ochranu životního prostředí.

Mechanická recyklácia je jedným z najdôležitejších procesov, ktorý umožňuje pretváranie plastového odpadu na nové suroviny alebo výrobky bez podstatnej zmeny chemickej štruktúry materiálu. Tento proces zahŕňa sériu krokov prípravy recyklátu:

 • zber plastových odpadov
 • identifikácia
 • triedenie
 • drvenie
 • pranie
 • sušenie
 • separácia
 • aglomerácia
 • vytláčanie alebo príprava zmesí
 • granulácia

Niektoré recyklačné postupy však nevyžadujú realizáciu všetkých uvedených činností. V praxi mnoho výrobcov používa ako surovinu recykláty z plastov vo forme drvín, respektíve vločiek, čím sa vylučuje potreba aglomerácie a granulácie.

SK PRODUKT CERT 
  

Možnosti využitia plastových recyklátov a ich obmedzenia

Plastové drviny môžu byť využívané ako prísada (zvyčajne od 5 % do 40 %) v kombinácii s novým granulátom vo výrobnom procese. S vyšším podielom recyklátu sa zhoršujú mechanické vlastnosti výrobkov, preto sú recykláty z plastov častou voľbou do menej náročných priemyselných aplikácií, prípadne sú používané na výrobu spotrebiteľských výrobkov do domácností. Recyklácia toho istého plastového materiálu môže byť vykonaná iba niekoľkokrát, pretože každým cyklom tepelného spracovania pevnosť tohto materiálu klesá a index toku taveniny stúpa, čím sa menia spracovateľské aj funkčné vlastnosti.

Nevýhodou zhodnocovania plastových odpadov z komunálnej sféry ako PCR (post-consumer recycled) je produkcia recyklátov s rozmanitými fyzikálnymi vlastnosťami. Pri zmiešanom plastovom odpade z domácností prakticky nie je možné dosiahnuť vysoký štandard separácie a homogenity výstupného materiálu. Stabilné vlastnosti recyklovaných plastov je omnoho ľahšie získať spracovaním plastových odpadov z priemyselnej sféry ako PIR (post-industrial recycled) alebo PCC (pre-consumer content), napríklad získavaním odpadových produktov od jedného dodávateľa, ktorý dlhodobo vyrába z rovnakých „virgin“ materiálov.

 Legislatíva a význam certifikácie plastových recyklátov

V kontexte zhodnocovania plastov je dôležité nielen správne nastavenie recyklačných procesov po koncepčnej a technologickej stránke, ale aj dodržiavanie odpadovej legislatívy. V zmysle § 97 zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. orgány štátnej správy odpadového hospodárstva udeľujú súhlasy na prevádzkovanie zariadení na zhodnocovanie odpadov a na vykonávanie ďalších činností špecifikovaných v zákone. Certifikácia plastových recyklátov je v tejto oblasti kľúčovým prvkom, ktorý smeruje k vytvoreniu udržateľného a ekologicky zodpovedného priemyslu.

V súvislosti s narastajúcim dôrazom na zhodnocovanie plastov sú už niekoľko rokov v platnosti európske normy pre charakterizáciu recyklátov z niektorých typov polymérov. Štandardy pre ďalšie recyklované plastové materiály sú v procese vývoja. Zároveň sa v krajinách EÚ presadzuje trend týkajúci sa sledovateľnosti recyklácie plastov a preukazovania recyklovaného obsahu vo výrobkoch, čo svedčí o dynamike v tomto sektore. Normy pre plastové recykláty síce nešpecifikujú presné hodnoty jednotlivých parametrov, ale definujú požadované vlastnosti, ktoré musia byť testované v akreditovaných laboratóriách počas certifikačného procesu. Tento prístup nielenže zabezpečuje dodržiavanie legislatívnych požiadaviek, ale podporuje aj technologický rozvoj a inovácie v oblasti recyklácie plastov.

 
  

Firmy zaoberajúce sa zhodnocovaním plastových odpadov často vnímajú certifikáciu ako administratívnu povinnosť a nutný výdavok. Avšak správne pochopenie a zavedenie certifikačných štandardov v konečnom dôsledku predstavuje a vytvára značnú pridanú hodnotu. Certifikácia má byť vnímaná ako konkurenčná výhoda, ktorá môže posilniť postavenie firiem na trhu a zvýšiť dôveru zákazníkov voči kvalite ich recyklovaných materiálov.

Akreditovaný certifikačný orgán SK PRODUKT CERT s.r.o. sa aktívne podieľa na sledovaní a implementácii aktuálnych noriem a predpisov v praxi, čím prispieva k transparentnému a ekologicky zodpovednému prístupu k spracovaniu plastov. Zároveň svojimi certifikačnými procesmi zaručuje, že recykláty spĺňajú všetky potrebné normy a legislatívne požiadavky, čo je predpokladom zabezpečenia vysokej kvality a bezpečnosti budúcich výrobkov z týchto surovín. Pretože certifikácia nie je len otázkou dodržiavania predpisov, ale aj záväzkom k ochrane životného prostredia, udržateľnému rozvoju a ochrany spotrebiteľa.

 • autor:
 • Ing. Mgr. Gabriela Stachová
 • SK PRODUKT CERT s.r.o.

  SK PRODUKT CERT s.r.o.

  Akreditovaný certifikační orgán, certifikace plastových výrobků a plastů určených pro styk s pitnou vodou, certifikace plastových výrobků a plastových kompozitů.Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník