• Úvod
 • Odborné články
 • Staňte se odborníkem v oblasti zpracování plastů, zajistěte si profesi s budoucností

Staňte se odborníkem v oblasti zpracování plastů, zajistěte si profesi s budoucností

 • 03.06.2019
 • Služby
Staňte se odborníkem v oblasti zpracování plastů, zajistěte si profesi s budoucností

Pokud vystudujete některý z uvedených nových oborů, nemůže se stát, že po skončení školy nezískáte zaměstnání. Nové učební obory, na které se můžete hlásit už dnes vznikly z podnětu výrobních firem, které zápasí s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Právě na podnět výrobců a zpracovatelů plastů a Slovenského plastikářského klastru Ministerstvo školství Slovenské republiky otevírá v roce 2020 nové studijní obory pro odvětví zpracování plastů.

Plastikársky priemysel je po automobilovom priemysle druhým najvýkonnejším na Slovensku. O profesijnom uplatnení sa v plastikárskom priemysle vie však málokto. Moderné plasty sú a ešte dlho budú neodmysliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Plasty sú napriek mnohým negatívnym postojom laickej verejnosti ekologickou súčasťou predmetov, strojov a zariadení, ktoré nás obklopujú.  Ide o jedno z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich odvetví, ktoré má budúcnosť.

Ak ste rodič a rozmýšľate nad tým, kde má študovať vaše dieťa tak, aby malo v budúcnosti istú prácu - voľba je plastikársky priemysel.

Študenti sa  po vyštudovaní  uplatnenia v  moderných výrobných firmách na spracovanie plastov, kde sú procesy čisté a automatizované. Doba, keď práca v priemysle znamenala pohybovať sa v hlučnom prostredí, v montérkach, celý ušpinený od oleja je nenávratne za nami. Najnovšie a najprogresívnejšie technológie sú práve v plastikárskom priemysle. Napriek automatizácii je potrebná kvalifikovaná pracovná sila, ktorá je pripravená zvládnuť  komunikáciu s technikou.  Všetko sa však naučíte na škole a na praxi, ktorá je súčasťou štúdia.

Aké učebné odbory môžete študovať?


OPERÁTOR SPRACOVANIA PLASTOV (3-ročný učebný odbor)

Dĺžka štúdia: 3 roky
Forma výchovy a vzdelávania: Denné štúdium pre absolventov základnej školy
Poskytnutý stupeň vzdelania: Stredné odborné vzdelanie
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania
Doklad o získanom stupni vzdelania: Vysvedčenie o záverečnej skúške
Doklad o získanej kvalifikácii: Výučný list
Možnosti ďalšieho štúdia: Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre absolventov 3- ročných učebných odborov. Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú kvalifikáciu absolventov.

Absolvent učebného odboru sa uplatní v pracovných pozíciách ako:

Operátor strojov a zariadení v plastikárskej výrobe:

 • operátor vstrekovacích strojov
 • operátor strojov a zariadení používaných pri príprave a spracovaní zmesí a roztokov na báze plastov
 • operátor strojov na tvarovanie výrobkov z plastov
 • operátor strojov a zariadení na potlač výrobkov z plastov
 • operátor strojov a zariadení vo výrobe polotovarov a výrobkov z plastov
 • operátor strojov a zariadení využívajúcich ďalšie výrobné technológie spracovania plastov

Pracovník obsluhy obslužných robotov a manipulátorov

Operátor liniek a strojov na zabezpečenie dokončovacích operácií

Operátor ekologických zariadení:

 • pracovník obsluhy recyklačných liniek
 • pracovník obsluhy separačných liniek
 • pracovník zariadení ekologických prevádzok a technologických zariadení pre likvidáciu odpadu

Kvalitár vo výrobe (vizuálna aj prostredníctvom technológií)

Absolvent okrem iných zručností bude mať možnosť získať oprávnenie obsluhovať vysokozdvižný vozík, viazať bremená a obsluhovať žeriavy.

TECHNIK SPRACOVANIA PLASTOV (4-ročný študijný odbor)

Dĺžka štúdia: 4 roky
Forma štúdia: Denné štúdium pre absolventov základnej školy
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania
Spôsob ukončenia štúdia: Maturitná skúška
Doklad o získanom stupni vzdelania: Vysvedčenie o maturitnej skúške
Doklad o získanej kvalifikácii: Vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list
Možnosti ďalšieho štúdia: Pomaturitné štúdium. Študijné programy vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.

Absolvent študijného odboru technik spracovania plastov sa uplatní ako:

 • Samostatný nastavovač/zoraďovač strojov pre spracovanie polymérov
 • Nastavovač robotov a obslužných zariadení v plastikárskom priemysle
 • Nastavovač strojov povrchovej úpravy polymérnych materiálov
 • Nastavovač zariadenia spájania plastov
 • Junior technológ spracovania plastov v spoločnostiach na spracovanie plastov, spoločnostiach s environmentálnym programom výroby, spoločnostiach zaoberajúcich sa 3D tlačou a v prevádzkach vyrábajúcich nové biodegradovateľné alebo kompozitné materiály
 • Technik plastikárskej výroby (technická prípravy výroby)
 • Nastavovač-údržbár strojov a zariadení v plastikárskom priemysle
 • Technik údržby strojov v priemysle spracovania plastov
 • Odborný pracovník pre údržbu a konštrukciu foriem pre plastikársku výrobu
 • Tímlíder, majster–nižšia riadiaca úroveň v rámci plastikárskeho priemyslu
 • Technik kvality v plastikárskych firmách
 • Obchodný a servisný pracovník v spoločnostiach pre plastikársky priemysel
 • Odborný pracovník vo firmách zameraných na recykláciu plastov
 • Odborný pracovník skúšobného laboratória
 • Odborný pracovník výroby materiálov pre odvetvie spracovania plastov

Absolvent po úspešnom absolvovaní odboru má možnosť vykonať skúšku odbornej spôsobilosti pracovníkov na činnosť na elektrických zariadeniach §21 Elektrotechnik v súlade s vyhláškou 508/2009 Z.z.

ŠPECIALISTA SPRACOVANIA PLASTOV

Dĺžka štúdia: 2 roky pomaturitné špecializačné štúdium 3 roky vyššie odborné štúdium
Forma štúdia: denné špecializačné pomaturitné štúdium, denné vyššie odborné štúdium, externé špecializačné pomaturitné štúdium, externé vyššie odborné štúdium
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: Pre pomaturitné špecializačné štúdium získanie úplného stredného odborného vzdelania v skupine odborov vzdelávania 28
Pre vyššie odborné štúdium: Úplné stredné odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecné vzdelanie
Spôsob ukončenia štúdia: Absolventská skúška
Doklad o získanom stupni vzdelania: Vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať titul „diplomovaný špecialista“ so skratkou „DiS““
Doklad o získanej kvalifikácii: Vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať titul „diplomovaný špecialista“ so skratkou „DiS““
Možnosti ďalšieho štúdia: Vzdelávacie programy na stupni vysokoškolského vzdelávania alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zvýšenie, resp. zmenu.

Absolvent odboru špecialista spracovania plastov sa môže uplatniť v celej oblasti výroby a spracovania plastov, strojných zariadení, automatizácie a robotizácie pre sektor spracovania plastov, v laboratóriách, vo firmách zabezpečujúcich aplikovaný výskum, vo výrobe nových materiálov a v recyklačných spoločnostiach. Absolvent okrem samotnej výroby, zabezpečuje, koordinuje a riadi ľudí a tímy. A to aj formou projektového riadenia.

Uplatní sa ako:

 • Procesný technik, procesný manažér v plastikárskych firmách
 • Projektový manažér v plastikárskych firmách
 • Prevádzkový technik vo firmách v plastikárskom odvetví
 • Špecialista pre nákup materiálov a polotovarov pre plastikársky priemysel
 • Špecialista v oblasti kvality výroby a v oblasti riadenia kvality výroby v plastikárskom sektore
 • Špecialista v oblasti údržby a riadenia údržby strojov a zariadení pre plastikársky sektor
 • Odborný pracovník –špecialista v oblasti certifikácie a analýzy materiálov/výrobkov z plastov alebo kompozitných materiálov (laboratóriá)
 • Odborný pracovník –špecialista v oblasti recyklácie materiálov (príprava nových druhov materiálov) a obehovej ekonomiky
 • Inšpektor kvality v plastikárskych firmách
 • Špecialista v oblasti inovácií pre plastikársky priemysel
 • Technický tréner –(v rámci vnútrofiremného vzdelávania)

Absolvent okrem iných získaných zručností dokáže zaúčať, odovzdávať vedomosti a zručnosti novým zamestnancov.

Kde na Slovensku sa  môžete už dnes prihlásiť na štúdium plastikárskych odborov: 

Názov školy

Stredná odborná škola chemická Bratislava

Spojená škola Nováky

Stredná priemyselná škola Myjava

Stredná odborná škola polytechnická Liptovský Mikuláš

Stredná odborná škola agropotravinárska a technická Kežmarok


Zabezpečte si skvelú budúcnosť v perspektívne sa rozvíjajúcom plastikárskom priemysle. Informujte sa na tel.čísle: 0903 909 676 alebo prostredníctvom e-mailu: spklaster@spklaster.sk.

 • autor:
 • red.
 • SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

  SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

  Zájmové sdružení nezávislých právnických osob a přidružených institucí, které jsou regionální a nadregionální propojeny s potenciálem zvyšování konkurenceschopnosti v plastikářské oblasti.Mohlo by vás také zajímat

 • K 2019 Düsseldorf – nové technologie jako motor inovací

  K 2019 Düsseldorf – nové technologie jako motor inovací

  Více než 3000 společností z oboru plastů a kaučuku představí produkty a řešení pro produktivní a zodpovědný dnešek, zítřek i pozítřek. Na tiskové konferenci v Budapešti se sešli organizátoři veletrhu přímo z Düsseldorfu - Thorsten Kühmann ředitel německé asociace VDMA pro plastikářské a gumárenské...

 • Veletrh Plastpol Kielce 2019 - fotoreportáž

  Veletrh Plastpol Kielce 2019 - fotoreportáž

  Bilance letošního mezinárodního veletrhu plastů a gumy Plastpol 2019 byla rekordní a působivá, zúčastnilo se ho 910 firem ze 42 zemí, které zaplnily 7 výstavních hal. Výstava byla letos zatím největší ve své historii. Obchodní rozsah veletrhu zahrnoval technologie, stroje a zařízení, balení,...

 • SOVA Digital: První setkání R & D lídrů Slovenska

  SOVA Digital: První setkání R & D lídrů Slovenska

  R & D (Research & Development) lídři výzkumně-vývojových center Slovak průmyslových firem se sešli na prvním společném setkání, aby hledali prostor vzájemné spolupráce pro zlepšení situace v oblasti průmyslového výzkumu a vývoje. Cílem akce bylo vytvořit kooperaci R & D lídrů, která má ambici...

 • Mezinárodní strojírenský veletrh 2019 v Nitře - ocenění a fotogalerie

  Mezinárodní strojírenský veletrh 2019 v Nitře - ocenění a fotogalerie

  Mezinárodní strojírenský veletrh v Nitře se na výstavišti Agrokomplex konal ve dnech 21. - 24. května 2019 a opět pro návštěvníky připravil množství expozic s nejnovějšími řešeními a technologiemi. Kromě strojírenské produkce se představili i produkty a novinky z jiných oblastí průmyslu, které jsou...


 • Seminář IPA Slovakia: Naučme se vyrábět kvalitně produkty!

  Seminář IPA Slovakia: Naučme se vyrábět kvalitně produkty!

  V současné době máme dostatek. Dostatek všeho. Kvalitních, ale i nekvalitních výrobků, jejich různých variant, napodobenin, atrapa, nebo dokonce škodlivých produktů, ekologicky závadných. Opravdu si je z čeho vybrat. Ale jak zákazník zjistí, že je produkt...

 • Propojené zařízení mění výrobní průmysl

  Propojené zařízení mění výrobní průmysl

  Využití internetu věcí (IoT) v průmyslu je jedním z nejvýznamnějších kroků na cestě k Industry 4.0. Průmyslové IoT výrazně zvyšuje efektivitu a kvalitu výroby a minimalizuje zbytečné náklady. O shromažďování, analýze, distribuci dat, technologiích, ale také o aktuální situaci v průmyslové výrobě a...

 • 26. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Nitre přiláká nové vystavovatele

  26. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Nitre přiláká nové vystavovatele

  Na výstavišti Agrokomplex se ve dnech 21. - 24. května 2019 uskuteční 26. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Nitře. Veletrh se stal nejvýznamnější akcí svého druhu na Slovensku a své místo našel i v kalendáři evropských průmyslových veletrhů a...