• Úvod
 • Odborné články
 • Staňte se odborníkem v oblasti zpracování plastů, zajistěte si profesi s budoucností

Staňte se odborníkem v oblasti zpracování plastů, zajistěte si profesi s budoucností

 • 03.06.2019
 • Služby
Staňte se odborníkem v oblasti zpracování plastů, zajistěte si profesi s budoucností

Pokud vystudujete některý z uvedených nových oborů, nemůže se stát, že po skončení školy nezískáte zaměstnání. Nové učební obory, na které se můžete hlásit už dnes vznikly z podnětu výrobních firem, které zápasí s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Právě na podnět výrobců a zpracovatelů plastů a Slovenského plastikářského klastru Ministerstvo školství Slovenské republiky otevírá v roce 2020 nové studijní obory pro odvětví zpracování plastů.

Plastikársky priemysel je po automobilovom priemysle druhým najvýkonnejším na Slovensku. O profesijnom uplatnení sa v plastikárskom priemysle vie však málokto. Moderné plasty sú a ešte dlho budú neodmysliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Plasty sú napriek mnohým negatívnym postojom laickej verejnosti ekologickou súčasťou predmetov, strojov a zariadení, ktoré nás obklopujú.  Ide o jedno z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich odvetví, ktoré má budúcnosť.

Ak ste rodič a rozmýšľate nad tým, kde má študovať vaše dieťa tak, aby malo v budúcnosti istú prácu - voľba je plastikársky priemysel.

Študenti sa  po vyštudovaní  uplatnenia v  moderných výrobných firmách na spracovanie plastov, kde sú procesy čisté a automatizované. Doba, keď práca v priemysle znamenala pohybovať sa v hlučnom prostredí, v montérkach, celý ušpinený od oleja je nenávratne za nami. Najnovšie a najprogresívnejšie technológie sú práve v plastikárskom priemysle. Napriek automatizácii je potrebná kvalifikovaná pracovná sila, ktorá je pripravená zvládnuť  komunikáciu s technikou.  Všetko sa však naučíte na škole a na praxi, ktorá je súčasťou štúdia.

Aké učebné odbory môžete študovať?


OPERÁTOR SPRACOVANIA PLASTOV (3-ročný učebný odbor)

Dĺžka štúdia: 3 roky
Forma výchovy a vzdelávania: Denné štúdium pre absolventov základnej školy
Poskytnutý stupeň vzdelania: Stredné odborné vzdelanie
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania
Doklad o získanom stupni vzdelania: Vysvedčenie o záverečnej skúške
Doklad o získanej kvalifikácii: Výučný list
Možnosti ďalšieho štúdia: Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre absolventov 3- ročných učebných odborov. Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú kvalifikáciu absolventov.

Absolvent učebného odboru sa uplatní v pracovných pozíciách ako:

Operátor strojov a zariadení v plastikárskej výrobe:

 • operátor vstrekovacích strojov
 • operátor strojov a zariadení používaných pri príprave a spracovaní zmesí a roztokov na báze plastov
 • operátor strojov na tvarovanie výrobkov z plastov
 • operátor strojov a zariadení na potlač výrobkov z plastov
 • operátor strojov a zariadení vo výrobe polotovarov a výrobkov z plastov
 • operátor strojov a zariadení využívajúcich ďalšie výrobné technológie spracovania plastov

Pracovník obsluhy obslužných robotov a manipulátorov

Operátor liniek a strojov na zabezpečenie dokončovacích operácií

Operátor ekologických zariadení:

 • pracovník obsluhy recyklačných liniek
 • pracovník obsluhy separačných liniek
 • pracovník zariadení ekologických prevádzok a technologických zariadení pre likvidáciu odpadu

Kvalitár vo výrobe (vizuálna aj prostredníctvom technológií)

Absolvent okrem iných zručností bude mať možnosť získať oprávnenie obsluhovať vysokozdvižný vozík, viazať bremená a obsluhovať žeriavy.

TECHNIK SPRACOVANIA PLASTOV (4-ročný študijný odbor)

Dĺžka štúdia: 4 roky
Forma štúdia: Denné štúdium pre absolventov základnej školy
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania
Spôsob ukončenia štúdia: Maturitná skúška
Doklad o získanom stupni vzdelania: Vysvedčenie o maturitnej skúške
Doklad o získanej kvalifikácii: Vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list
Možnosti ďalšieho štúdia: Pomaturitné štúdium. Študijné programy vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.

Absolvent študijného odboru technik spracovania plastov sa uplatní ako:

 • Samostatný nastavovač/zoraďovač strojov pre spracovanie polymérov
 • Nastavovač robotov a obslužných zariadení v plastikárskom priemysle
 • Nastavovač strojov povrchovej úpravy polymérnych materiálov
 • Nastavovač zariadenia spájania plastov
 • Junior technológ spracovania plastov v spoločnostiach na spracovanie plastov, spoločnostiach s environmentálnym programom výroby, spoločnostiach zaoberajúcich sa 3D tlačou a v prevádzkach vyrábajúcich nové biodegradovateľné alebo kompozitné materiály
 • Technik plastikárskej výroby (technická prípravy výroby)
 • Nastavovač-údržbár strojov a zariadení v plastikárskom priemysle
 • Technik údržby strojov v priemysle spracovania plastov
 • Odborný pracovník pre údržbu a konštrukciu foriem pre plastikársku výrobu
 • Tímlíder, majster–nižšia riadiaca úroveň v rámci plastikárskeho priemyslu
 • Technik kvality v plastikárskych firmách
 • Obchodný a servisný pracovník v spoločnostiach pre plastikársky priemysel
 • Odborný pracovník vo firmách zameraných na recykláciu plastov
 • Odborný pracovník skúšobného laboratória
 • Odborný pracovník výroby materiálov pre odvetvie spracovania plastov

Absolvent po úspešnom absolvovaní odboru má možnosť vykonať skúšku odbornej spôsobilosti pracovníkov na činnosť na elektrických zariadeniach §21 Elektrotechnik v súlade s vyhláškou 508/2009 Z.z.

ŠPECIALISTA SPRACOVANIA PLASTOV

Dĺžka štúdia: 2 roky pomaturitné špecializačné štúdium 3 roky vyššie odborné štúdium
Forma štúdia: denné špecializačné pomaturitné štúdium, denné vyššie odborné štúdium, externé špecializačné pomaturitné štúdium, externé vyššie odborné štúdium
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: Pre pomaturitné špecializačné štúdium získanie úplného stredného odborného vzdelania v skupine odborov vzdelávania 28
Pre vyššie odborné štúdium: Úplné stredné odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecné vzdelanie
Spôsob ukončenia štúdia: Absolventská skúška
Doklad o získanom stupni vzdelania: Vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať titul „diplomovaný špecialista“ so skratkou „DiS““
Doklad o získanej kvalifikácii: Vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať titul „diplomovaný špecialista“ so skratkou „DiS““
Možnosti ďalšieho štúdia: Vzdelávacie programy na stupni vysokoškolského vzdelávania alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zvýšenie, resp. zmenu.

Absolvent odboru špecialista spracovania plastov sa môže uplatniť v celej oblasti výroby a spracovania plastov, strojných zariadení, automatizácie a robotizácie pre sektor spracovania plastov, v laboratóriách, vo firmách zabezpečujúcich aplikovaný výskum, vo výrobe nových materiálov a v recyklačných spoločnostiach. Absolvent okrem samotnej výroby, zabezpečuje, koordinuje a riadi ľudí a tímy. A to aj formou projektového riadenia.

Uplatní sa ako:

 • Procesný technik, procesný manažér v plastikárskych firmách
 • Projektový manažér v plastikárskych firmách
 • Prevádzkový technik vo firmách v plastikárskom odvetví
 • Špecialista pre nákup materiálov a polotovarov pre plastikársky priemysel
 • Špecialista v oblasti kvality výroby a v oblasti riadenia kvality výroby v plastikárskom sektore
 • Špecialista v oblasti údržby a riadenia údržby strojov a zariadení pre plastikársky sektor
 • Odborný pracovník –špecialista v oblasti certifikácie a analýzy materiálov/výrobkov z plastov alebo kompozitných materiálov (laboratóriá)
 • Odborný pracovník –špecialista v oblasti recyklácie materiálov (príprava nových druhov materiálov) a obehovej ekonomiky
 • Inšpektor kvality v plastikárskych firmách
 • Špecialista v oblasti inovácií pre plastikársky priemysel
 • Technický tréner –(v rámci vnútrofiremného vzdelávania)

Absolvent okrem iných získaných zručností dokáže zaúčať, odovzdávať vedomosti a zručnosti novým zamestnancov.

Kde na Slovensku sa  môžete už dnes prihlásiť na štúdium plastikárskych odborov: 

Názov školy

Stredná odborná škola chemická Bratislava

Spojená škola Nováky

Stredná priemyselná škola Myjava

Stredná odborná škola polytechnická Liptovský Mikuláš

Stredná odborná škola agropotravinárska a technická Kežmarok


Zabezpečte si skvelú budúcnosť v perspektívne sa rozvíjajúcom plastikárskom priemysle. Informujte sa na tel.čísle: 0903 909 676 alebo prostredníctvom e-mailu: spklaster@spklaster.sk.

 • autor:
 • red.
 • SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

  SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

  Zájmové sdružení nezávislých právnických osob a přidružených institucí, které jsou regionální a nadregionální propojeny s potenciálem zvyšování konkurenceschopnosti v plastikářské oblasti.Mohlo by vás také zajímat

 • K 2019 Düsseldorf: Svět průkopníků

  K 2019 Düsseldorf: Svět průkopníků

  Veletrh K 2019 - celosvětově vedoucí veletrh odvětví plastů a kaučuku - je již dlouho vyprodán. Zúčastní se ho více než 3.200 vystavovatelů z více než 60 zemí. Mimořádně silně jsou opět zastoupeni dodavatelé z Evropy, především z Německa, Rakouska, Švýcarska, Francie a Turecka, z mimoevropských...

 • Rozhovor s Ing. Radoslavom Zavřelom, jednatelem společnosti Schier Technik Slovakia, s.r.o., o novinkách a plánech společnosti

  Rozhovor s Ing. Radoslavom Zavřelom, jednatelem společnosti Schier Technik Slovakia, s.r.o., o novinkách a plánech společnosti

  Firma Schier Technik Slovakia s.r.o. byla prvním oficiálním prodejcem 3D CAD systému SOLIDWORKS a návazných aplikací na Slovensku. Společnost se můžeme pochlubit velkým množstvím spokojených zákazníků, jakož i nejvyššími stupni certifikace od společnosti DS SOLIDWORKS Corp. a také oceněním prodejce...

 • MSV 2019 bude veletrhem technologií a inovací pro průmysl budoucnosti

  MSV 2019 bude veletrhem technologií a inovací pro průmysl budoucnosti

  Šedesátý první ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu návštěvníkům opět ukáže poslední novinky a trendy v oblasti průmyslových technologií. Ve dnech 7. až 11. října 2019 se v Brně představí více než 1 600 vystavovatelů z několika desítek zemí celého světa. Navíc se chystá interaktivní výstava...

 • EMO Hannover 2019 - síťová infrastruktura mění průmyslovou výrobu

  EMO Hannover 2019 - síťová infrastruktura mění průmyslovou výrobu

  EMO se bude konat od 16. do 21. září 2019 v německém Hannoveru. Tento světový vedoucí veletrh obrábění kovů se bude opět konat v Německu, třetím největším trhu s obráběcími stroji na světě. „V Hannoveru se na největším a nejobsažnější akcí pro průmyslovou výrobu prezentují všichni důležití výrobci...


 • Arburg na veletrhu K 2019: Dva pohledy na svět

  Arburg na veletrhu K 2019: Dva pohledy na svět

  Přítomnost společnosti ARBURG na předním světovém veletrhu K 2019, konajícím se od 16. do 23. října 2019 v německém Düsseldorfu, se ponese plně ve znamení témat, jako jsou digitalizace a cirkulární ekonomika. „ArburgXworld“ a „arburgGREENworld“ budou představovat odpověď společnosti ARBURG na...

 • Kdo stojí za Očekávejme neočekávané a co tato setkání přinášejí?

  Kdo stojí za Očekávejme neočekávané a co tato setkání přinášejí?

  Každý z nás chce porozumět budoucnosti, která ho čeká v podnikání nebo osobním či společenském životě. Nejčtenější periodika píší, kolik z existujících povolání zanikne a kolik lidé ztratí práci. Vyvolává to přirozeně strach. Vznikají nové a náročnější podmínky na lidi v práci, na které je jen málo...

 • Na MSV 2019 bude představena Digitální továrna 2.0 tak, jako ještě nikdy

  Na MSV 2019 bude představena Digitální továrna 2.0 tak, jako ještě nikdy

  Postupující digitalizace ve všech oblastech lidské činnosti přináší stále nové, mnohem vyspělejší a přitom realističtější modely výroby. Ve skutečnosti ale velká část veřejnosti a často i část odborné veřejnosti neví, co si opravdu pod názvem Průmysl 4.0 má konkrétně představit. Proto v rámci...


 • Když šetřit znamená prodělávat aneb výzva jednoho technika

  Když šetřit znamená prodělávat aneb výzva jednoho technika

  Již řadu let se pan Štětina ze společnosti technology-support s.r.o. pohybuje jako aplikační technik a školitel ve firmách a všiml si zajímavé věci. Když přijde frézař k nadřízenému či majiteli firmy s tím, že potřebuje nový nástroj, protože ten starý již není funkční, nestane se mu, že by mu...

 • Zpráva výstavního výboru veletrhu K 2019: Trh a ekonomika

  Zpráva výstavního výboru veletrhu K 2019: Trh a ekonomika

  Od roku 1952 zaujímá veletrh K Düsseldorf výsadní pozici mezi všemi specializovanými veletrhy oboru plastů a kaučuku. Žádná jiná událost nezviditelňuje celosvětové úspěchy polymerních materiálů tak zřetelně, hmatatelně a transparentně. Také 21. ročník tohoto veletrhu dokládá trvalý růst světového...

 • Mezinárodní strojírenský veletrh 2019 v Brně se zaměřuje na digitalizaci výroby

  Mezinárodní strojírenský veletrh 2019 v Brně se zaměřuje na digitalizaci výroby

  Šedesátý první ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně opět ukáže poslední novinky a trendy v oblasti průmyslových technologií, představí fenomén digitální továrny a nově otevře diskusi k cirkulární ekonomice. MSV 2019 se uskuteční od 7. do 11. října na brněnském výstavišti, současně se...