Svařování plastových střešních fólií: prevence poruch

Svařování plastových střešních fólií: prevence poruch

Plastové hydroizolační fólie jsou u nás masivně používány od začátku devadesátých let minulého století pro hydroizolace plochých střech. Spolu s asfaltovými pásy patří do skupiny povlakových hydroizolací, které představují naprostou většinu izolací proti vodě na našich plochých střechách. V uplynulých dvou desetiletích narůstala nejprve potřeba oprav původních střech panelových budov, v další vlně dochází k dodatečnému zateplování panelových budov a tím i k instalaci nové hydroizolační vrstvy, velmi často plastové fólie.


Příčiny problémů

Miliony metrů čtverečních ročně realizovaných plochých střech občanských i halových staveb si vyžádaly v době stavebního boomu značné kvantitativní nasazení montážních pracovníků. Spolu s jejich často nedostatečnou odborností a špatným přístrojovým vybavením, používáním stále „efektivnějších“ – rozuměj levnějších – materiálových řešení a také vlivem nerespektování technologických podmínek pro zabudování a zpracování materiálů došlo mnohdy k dokončení plochých střech, které již záhy po zhotovení vykazovaly různou míru defektů. Mnoho plochých střech na halách i panelových a dalších budovách má však tyto defekty skryté a jejich projevy v lepším případě nastanou ještě v době záruky na dílo, častěji však po jejím uplynutí.

Při posuzování plochých střech s plastovými fóliemi se ukazuje, že většina  defektů souvisí zejména s chybně provedenými svary hydroizolace, druhým nejčastějším důvodem selhání takových střech je jejich nedostatečná stabilizace proti účinkům větru.

V případě plastové střešní hydroizolační fólie se jedná o jednovrstvou krytinu střechy, jejíž spolehlivost je dána především bezchybných svařením spojů, v ploše i všech navazujících detailech. Defekty spojů se v závislosti na jejich četnosti a celkové skladbě střešních vrstev projeví postupným pomalým nebo rychlejším zatékáním srážkové vody do konstrukce střechy a následně do interiéru stavby. Zatékající voda zároveň degraduje ve střeše použité materiály, zejména tepelnou izolaci.

 

   Celkový pohled na střechu s mnoha defektními spoji        
Množství dodatečných záplat svědčí o defektním spoji fólie

 

Defekty spojů v ploše

Nedokonalé spoje hydroizolační fólie jsou způsobeny chybným postupem při svařování a nerespektováním prováděcích předpisů pro pokládku hydroizolačních fólií. Jedná se zejména o nevhodnou teplotu svařovacího agregátu, nepřizpůsobení teploty momentálním klimatickým podmínkám či nevhodným příslušenstvím (zejména svařovací tryska) pro daný materiál. V praxi je možné se setkat se svařovacími agregáty, které na první pohled vypadají jako technicky pokročilé s digitální regulací teploty svařování či rychlosti, ale ve skutečnosti jde pouze o nahrazení potenciometru – teplota je určována pouze jednosměrně od regulace, ale bez zpětné odezvy, obvykle z termosondy umístěné ve svařovací trysce. Velký vliv na kvalitu a nekvalitu spojů má čistota nebo naopak znečištění fólie a vlhkost. Při svařování pomocí automatu je příčinou defektních svarů i nerovnost podkladu a jeho nedostatečná tuhost, která neumožní dostatečnou oporu pro bezchybné svaření spoje. Příčinou defektních spojů může být i kolísání napětí v elektrické síti, které má za následek snížení teploty agregátu. S tímto problémem je možné se setkat u výrobně starších svařovacích automatů nebo automatů s chabou ochranou proti tomuto na staveništi častému problému.

Rizikovým místem spojů v ploše je nedokonalé svaření styku fólií v takzvaném „T“ spoji. Pokud se tomuto místu styku tří pásů fólií nevěnuje při svařování zvláštní pozornost a nepostupuje se podle montážních předpisů, vzniká zde kapilární netěsnost hydroizolace, která se postupem času a působením mrazu zvětšuje a způsobuje tak zatékání do konstrukce střechy.

Častý defekt představuje i nedostatečně navařené přeplátování dodatečného kotvení střechy. U kotvených střech – a těch je většina – jsou jednotlivé kotvy umístěny nejen v přesahu jednotlivých střešních pásů fólie, ale často je nutné v závislosti na nestejném namáhání střechy větrem provést zejména v okrajových a rohových oblastech ploché střechy dodatečné kotvení skrz již položenou hydroizolaci. To je poté přeplátováno buď pruhy fólie, nebo jednotlivými záplatami ve tvaru kruhu. Protože se však toto dodatečné kotvení často dělá až po provedení základního kotvení v přesazích, bývá již fólie více či méně znečištěná a to může ovlivnit kvalitu svarů.

 

   Nesvařené „T“spoje                                                                                          Umístění vpusti ovlivňuje možnost jejího hydroizolačního opracování

 

Defekty spojů ve střešních detailech

Velké množství problémů střech má počátek v nedokonalém hydroizolačním opracování střešních detailů. K provedení bezpečného svaru hydroizolace na střešních detailech je potřebné nejen  respektování prováděcích předpisů výrobce střešní fólie, ale také praxe a dobré montážní vybavení. To se týká jak standardních detailů a prostupů (kouty, rohy, komíny, potrubí), ale i často nestandardních detailů různých střešních nástaveb a zařízení, při jejichž opracování je nutná řemeslná zkušenost. Defekty vznikají kupříkladu snahou o svaření hydroizolace v detailu pomocí nevhodné dimenze trysky svařovacího agregátu. Je ale nutné připomenout, že někdy je pracovník na střeše postaven před takřka neřešitelný úkol, protože projektant zcela pominul reálnost opracování navrženého detailu. Typickým příkladem jsou shluky příliš blízko sebe umístěných prostupů, komínků a také střešní vpusti, usazené bez dostatečného odstupu od atik a nástaveb.

 

 Profesionální svařovací automat Leister Varimat V2Optimalizovaná svařovací tryska Varimatu V2

 

Prevence poruch

Při provádění plochých střech s plastovými fóliemi je nutné předcházet defektům spojů znalostí montážních postupů a používáním vhodných svařovacích přístrojů a příslušenství. Dobrý prodejce svařovací techniky Vás při zakoupení svařovacího přístroje zdarma zaškolí a i později poskytne bezplatné konzultace v rámci aplikace. Pravidelná školení pořádají i výrobci materiálů. Velmi důležité je provádění kontrolních svarů a následná kontrola již provedených svarů na každém dokončeném úseku ploché střechy. Pokud je tato činnost zanedbána, často se vše projeví defekty a problémy s plochou střechou. Při analýze příčin defektů a havárií je třeba kriticky posoudit používané postupy a materiály, aby při následných opravách nedocházelo k opakování chyb. Proces postupného selhávání a havárií některých plochých střech má však vedle negativních důsledků pro investora i jeden pozitivní přínos, spočívající v obnově materiálů a zajištění práce pro realizační firmy.

 

www.leister.cz

www.poruchy-strech.cz

  • autor:
  • Marek Záda / Josef Krupka
  • WELDPLAST

    WELDPLAST

    Jsme výhradním distributorem Leister Technologies AG pro Českou a Slovenskou republiku. Dodáváme kompletní portofolio produktů této firmy specializující se na přístroje pro svařování plastů a technologii horkého vzduchu.Mohlo by vás také zajímat 

Nejbližší výstavy a semináře