• Úvod
 • Odborné články
 • Vstřikovací formy z Číny - přednáška Ing. Lubomíra Zemana z Plast Form Service I.M. spol. s r.o. - část 1.

Vstřikovací formy z Číny - přednáška Ing. Lubomíra Zemana z Plast Form Service I.M. spol. s r.o. - část 1.

Vstřikovací formy z Číny - přednáška Ing. Lubomíra Zemana z Plast Form Service I.M. spol. s r.o. - část 1.

V současné době se, nejen v oblasti zpracování plastů, setkáváme jako spotřebitelé i jako výrobci s požadavkem na co nejnižší cenu. Tuto tendenci lze nazvat „bojem o nejnižší cenu za každou cenu“ a to nejen při soukromých, ale i firemních nákupech.

Uvedená tendence se samozřejmě týká i oboru vstřikování plastů, kde pro zajištění výroby výstřiků z termoplastů je nutno, kromě vstřikovacích strojů a periferních zařízení k nim, mít i vstřikovací formy.

Vstřikovací forma je náročné technické zařízení v ceně - podle velikosti a složitosti výstřiků, podle násobnosti a dalších atributů - v desítkách tisíc až statisících EUR.

Obecně platí, že každá vstřikovací forma je originál, na kterém závisí kvalita a průběh výroby daného výstřiku. Obvyklým požadavkem je životnost formy, která by při výrobě bez větších problémů a oprav měla být garantována pro cca milion zdvihů, resp. po dobu životního cyklu příslušného modelu vozu v automobilovém průmyslu.

Konstrukce forem i jejich výroba je velmi náročná práce, vyžadující určité know-how. Přes tuto všeobecně známou skutečnost prakticky každý z oboru vstřikování plastů dostává celou řadu, prakticky denně, nabídek na výrobu forem od čínských nástrojáren.

Na světové výstavě K (Kunststoffe)  v roce 2010 v Düsseldorfu mělo své výstavní stánky 52 čínských výrobců vstřikovacích forem.

Nabídky lze shrnout takto: vyrobíme pro vás všechno, co požadujete, včetně specialit, podstatně rychleji než to dokážete sami a ještě za poloviční cenu, stačí poslat podklady, nic nevyrábět, pouze s námi obchodovat - to vše je doplněno seznamem referencí, který obvykle tvoří velké nadnárodní firmy a korporace.

ČÍNSKÉ REÁLIE

Jednou z hlavních příčin čínské láce je historické dědictví - konfuciánství a Mao Ce Tungovo učení. Mao Ce Tung dokázal v 60. letech minulého století čínskou ekonomiku dokonale rozvrátit, což vedlo k velmi nízké všeobecné životní úrovni s nízkými náklady na pracovní sílu.

Jedním z Maových dogmat byla hospodářská soběstačnost na úrovni okresů, měst a dokonce vesnic. Byla prosazena maximální decentralizace výroby, na rozdíl od tehdejšího sovětského bloku, kde se stavěly obří kombináty, v Číně bylo vybudováno relativně velké množství malých továren. Tyto továrny po přechodu na čínský kapitalismus a zavedení tržních principů si začaly nemilosrdně konkurovat.  Dalším dědictvím a rozdílem mezi evropskou a čínskou kulturou jsou tradiční konfuciánské termíny: „vnitřní" a „vnější" kruh. Vnitřní kruh zahrnuje příbuzné, přátele, které nelze okrást, podvést a o které je třeba se postarat v době nouze.

Vůči lidem z „vnějšího" kruhu žádné morální povinnosti neexistují - podvedený je vinen stejně jako podvodník, protože si nedal pozor.

Cena práce je další příčinou levné nabízené ceny. Měsíční mzda (bez odvodů) byla v oboru zpracování plastů v Číně v roce 2004 cca 1 500,- Kč, v roce 2010 cca 3 000,- Kč, pro porovnání v Bulharsku cca 6 000,- Kč, v Rusku 8 500,- Kč a u nás cca 14 000,- Kč.

Podle vyjádření znalců se během 2 až 3 let zvýší platy v Číně o 40 až 50 %. Letošní březnové zasedání čínského Národního lidového kongresu schválilo akční plán na příštích pět let, v němž je uvedeno, že státem určená minimální mzda poroste v průměru o nejméně 13 % ročně. Dnes je v závislosti na regionu max. 2 400 až 7 500,- Kč.

To, spolu s rostoucími cenami komodit a postupně posilující čínskou měnou, bude vyvolávat silný tlak na růst cen. Z uvedeného plyne, že v určitém čase bude nutno stanovit okamžik, kdy výroba v daném regionu Číny bude již drahá a buď ze současných výrobních center na jihovýchodě Číny se přesunout za levnější pracovní silou do jiných čínských regionů a následně mimo Čínu, například do Indie, Vietnamu. Zde ale již není tak „poslušná" pracovní síla. Přesun do dalších zemí s levnou pracovní silou - Pákistán, Afghánistán a pod. s sebou nese další, zejména bezpečností rizika.

Jedním z dalších čínských přístupů je kopírování technických řešení, zanedbávání nebo i úmyslné porušování bezpečnostních předpisů a to vše s cílem snížení cen. Výše zmíněné zasedání čínského Národního lidového kongresu vytýčilo jako hlavní cíl spouštění restrukturalizace ekonomiky. Změna čínské ekonomiky má být v zásadě založena na třech pilířích - zvýšení vlastní spotřeby, rozvoj nových strategických průmyslových odvětví a důsledná ochrana životního prostředí. Dalším nástrojem, který čínská vláda ke zvýšení spotřeby použije, bude vyšší příspěvek na penze a na zdravotní pojištění. To povede k dalšímu zvýšení nákladů firem na své zaměstnance.

Čína chce postupně vyměnit současnou nálepku „vyrobeno v Číně" za „navrženo v Číně", což může přinést i nové přístupy v oblasti výroby vstřikovacích forem.

V současné době je možno rozlišit zhruba tři základní přístupy k zajištění výroby forem v Číně:

- vlastní výběr nástrojárny ze zaslaných nebo zjištěných nabídek a referencí (vybavení, spolupráce sevropskými nebo americkými společnostmi atd.) obvykle doplněný i osobní návštěvou ve vybraných čínských firmách, v daných případech je přístup čínských partnerů velmi vstřícný a to jak v ochotě jednat, tak i v rychlosti předložených nabídek, samozřejmě, že to nemusí platit pro celou Čínu, kde jsou obrovské rozdíly jak v životní úrovni obyvatel, tak i v technické vyspělosti příslušných odborníků, ale obecně platí, že najít specializovanou firmu na potřebné technické úrovni není problém.

- využití specializovaných firem, které nabízejí kompletní služby v oblasti obchodování s čínskými dodavateli - průzkum trhu, oslovení dodavatelů, pomoc při jejich výběru, logistika atd. - při plné koordinaci se zákazníkem, bez znalosti místních poměrů a fyzické přítomnosti na místě realizace obchodu se zákazník vystavuje velkému riziku, že jeho investice bude znehodnocena - ať díky nepřesnostem v komunikaci (telefon, E-mail, internet atd.), absenci inspekcí a kontrol ve výrobě - nutnost - až po opět nutnou přítomnost při nakládce a expedici - oživení vstřikovací formy tak, že se vyrobí několik „dobrých" zdvihů nemusí být až tak velký problém, ale delší bezporuchový chod formy a případné odstranění závad již nemusí být pro čínského dodavatele standardní postup.

- poslední přístup využívá firem již kooperujících s čínskými nástrojárnami, a které kromě zajištění výroby forem pro svou potřebu nabízejí jejich zajištění i pro jiné zákazníky, tyto firmy mají již zvládnutou rozdílnost kulturních, technických i logistických odlišností evropského a čínského trhu a mohou tedy nabídnout nižší ceny a kratší termíny při splnění evropských požadavků na kvalitu.

Při realizaci výroby formy a to bez rozdílu, kterou cestou se vydáme, je zcela zásadní vyladění a přezkoumání způsobů informačních toků, včetně potvrzení správného významu porozumění požadavkům, a to jak při osobní komunikaci, tak i E-mailem, prostý souhlas čínské strany je naprosto nedostatečný.

Obvykle totiž platí, že v případě neúspěchu je nutno vyjít z toho, že pokud čínská strana udělá chybu, je to náš komunikační nedostatek a to včetně problémů se zkouškami formy, se zasláním vzorků, s dopravou formy, s termíny atd.

Kdo neumí zadat formu doma, neumí ji zadat ani v Číně!

formy_z_číny  
  

KONKRÉTNÍ ZKUŠENOSTI

Projekt A: výroba modulového prodejního systému pro nadnárodní korporaci - využití specializované firmy

- projekt zahrnuje výrobu 20 vstřikovacích forem s garancí výroby 2 mil. výstřiků z každé znich

- zadavatel požaduje dodávkovou flexibilitu - barva, počty kusů, včetně modulového balení

- byla stanovena cena forem při výrobě vČeské republice

            - násobnost všech forem 4 - smluvní cena 11 650 000,- Kč

            - násobnost všech forem 2 - smluvní cena 7 870 000,- Kč

- stejné zadání přes českou obchodní firmu dostala doporučená čínská nástrojárna

- čínská nástrojárna nabídla pouze jednonásobné formy v souhrnné ceně 1 500 000,- Kč

- výroba výstřiků v Číně - minimální odběrové množství z každé formy - 50 000 ks

- požadavek čínské strany nebyl akceptován - hledají se další možné cesty pro snížení cen forem jako například - výroba pouze některých dílů v Číně a sestavení forem doma - problém garancí

- soubor vybraných forem byl zaslán do vybrané nástrojárny na Taiwanu-v nabídce tato nástrojárna preferovala dvojnásobné formy, garantovaná životnost max. 500 000 zdvihů, tvrdost tvarových dílů 28 až 32 HRC, průměrné snížení cen oproti cenám vČR cca 40 až 45%.

Projekt B: výroba forem pro výstřiky určené pro rozvod studené i teplé vody - výběr spolupracující firmy v Číně provedli pověření pracovníci budoucího provozovatele forem v České republice

- internetové výběrové řízení - přesná specifikace poptávky

- do užšího výběru se dostaly 4 nástrojárny - poptáno 6 forem - jejich poptávková specifikace obsahovala určení násobnosti, určení vstřikovacího stroje, typ vtokového rozvodu, požadavky na temperaci formy, výkres výstřiku, nápisy, značení, tvrdost tvarových částí formy atd.

- poptány byly nástrojárny, které deklarovaly zkušenost s výrobou obdobných forem, ale žádná znich s evropskými zákazníky dosud nepracovala, z mimočínských to byly firmy z Ruska a Turecka

- počet zaměstnanců 200 až 300

- počet ročně vyrobených forem 800 až 1 100 ks

- platební podmínky - před zahájením výroby záloha min. 40% z ceny formy - zbytek před dopravou formy k zákazníkovi (možno ještě rozdělit na platbu při předání prvních vzorků a před transportem formy)

- nabízená doba výroby sady 6 forem - od 42 do 90 dnů

- před zahájením výroby dostane zákazník dokumentaci forem - 2D i 3D - ke schválení

- požadavek na jiné než standardní formy, např. na etážové, tandemové - nebyl akceptován, vjednom případě bylo konstatováno, že je možno podobnou formu okopírovat

- z hlediska systému forem se jednalo o velmi jednoduché konstrukce, co nejmenší počet vložek (i při násobnosti 64), nejčastěji jiskření do plného materiálu - to vše může způsobit problém časový i cenový při opravách a repasích

- horké vtokové systémy - příznivé ceny pouze pro čínské systémy (např. YUDO), pro evropské - výrazné zvýšení ceny, nejčastěji nabídka bez horkého systému

- požadavek byl na obvyklou tvrdost tvarových částí forem 52±2 HRC, čínská strana nabízela standardně 35 až 39 HRC, při splnění požadavku na 52 HRC byla cena o cca 20% vyšší než při 38 HRC

- příklad - výstřik Koleno 90º d25, násobnost formy 64, tvrdost 38 HRC - cena formy 14 700,- USD, tvrdost 50 HRC - cena 19 100,- USD, zvýšení o 30%

- ceny zaslané předem a ceny při osobní návštěvě se lišily o cca 2 000 až 3 000,- USD, vyšší cena pro osobní návštěvu - při nezměněném zadání

- stejně jako u nás i v Číně se nabídkové ceny od různých nástrojáren podstatně liší - pro již uvedený výstřik Koleno byly nabídnuty ceny 22 800,  23 500, 14 700,  a 13 400,- USD,  rozdíl mezi min. a max. cenou je 75,4 %

- stejné konstatování platí i pro soubor 6 forem:

            78 500,  88 500,  60 600, 103 680,- USD

- závěr - po osobních návštěvách 4 nástrojáren byla jedna vybrána a objednány 2 formy, probíhá výroba pod najmutým čínským dohledem a již dnes je jasné, že formy budou mít jiné parametry, než bylo dohodnuto.

Projekt C: formy pro automobilový průmysl - 34 forem, tvořících montážní podsestavy a  skupiny, požadavek na lesk, barvu, 9 dílů nepohledových, zbytek v desénu K 31 a MAT

- formy (27) byly deklarovány jako výrobky portugalských a španělských nástrojáren, včetně označení příslušnými štítky a údaji

- 7 forem vyráběla naše firma v České republice podle našich zvyklostí a stvrdostí tvarových částí 54±2 HRC, tyto formy byly zkoušeny před výrobou prvních výstřiků max. 2x, obvykle 1x

- z 27 forem (nejmenší má hmotnosti 130 kg, největší 2 800 kg) ani u jedné neodpovídá výrobní dokumentace skutečnému provedení forem

- z předané dokumentace jsme zjistili, že cca polovina forem byla vyrobena v Číně a následně k nám dopravena přes deklarovaného výrobce v Portugalsku, resp. Španělsku

- přesto, že formy byly u deklarovaných výrobců odzkoušeny a měly mít odstraněny všechny zjištěné vady, oživení forem trvalo cca 7 měsíců, některé se zkoušely až 8x, 7 se jich vrátilo k deklarovaným výrobcům na opravy

- z předaných výrobních podkladů a a testů ocelí, z nichž jsou formy vyrobeny, vyplývá, že jejich maximální tvrdost je 33 HRC - nutná častá obnova jemných desénů, jejich životnost je cca 1 rok

- v důsledku „měkkých" forem dochází k „ohrnutí" hran a špatnému odformování, včetně tvorby přetoků

- mezi další nejčastější vady patří:

            - praskání tvarů

            - zadírání vyhazovačů

            - nedoleštěné tvary - vstřikovaný materiál PC/ABS

- při oživení forem byly zjištěny vady typu špatného osazení termočlánky, systém obsahoval typ J i K, nevybalancované ústí vtoku u vícenásobných forem - různé plnění tvarových dutin, nepřipojení horkých rozvodů, zatrhávání tunelových ústí vtoku, netěsnost temperačních okruhů

- některé výstřiky byly navrženy bez ohledu na požadavky technologičnosti konstrukce výstřiků z termoplastů - ústí vtoku umístěno do stěny o malé tloušťce, umístění ústí vtoku do míst, která umožňují vznik studených spojů

- nejzávažnější porucha formy vznikla nabouráváním vyhazovačů do desénované plochy - po nabourání formy bylo zjištěno, že vyhazovací deska, na niž je napojeno hydraulické vyhazování vstřikovacího stroje, byla vyrobena svařením elektrickým obloukem z několika dílů a při cyklickém namáhání došlo k rozlomení desky - forma byla vyrobena v Číně

- na výše popsaných problémech se jednoznačně projevila snaha ušetřit za každou cenu a problémy přenést na koncového výrobce výstřiků

ZÁVĚR

Výrobu vstřikovacích forem v Číně realizuje nebo se chystá realizovat řada firem. Před rozhodnutím by každý měl zhodnotit následující:

- cena forem, na začátku projektu, v nominální hodnotě je skutečne o například 30 % nižší, než naše domácí cena

- po skončení projektu ale může být skutečná cena větší, než naše původní domácí a to i tehdy, když čínská strana nezdražila

- k počáteční ceně je obvykle nutno připočítat náklady na cestu do Číny, náklady na leteckou dopravu formy, náklady na „adaptaci" formy na evropské poměry - tj. dokončení čínských nedodělků a nekvalitní práce, které jsme již i přes všechny kontroly nebyli schopni výrobce přinutit odstranit před odesláním formy

- v průběhu provozu formy se projevují „skryté" nedostatky a potom údržba forem, jejich opravy jsou dražší, než u „našich" forem, a to jsme se ani vzdáleně nepřiblížili k hranici dohodnuté garance

- otázkou je, zda takto problém výroby forem v Číně vnímají všichni zúčastnění nebo pouze vidí čínskou láci a skutečnost, že kdo nevyrábí v Číně, není dostatečně laciný, zda se do ceny formy započítají všechny vzniklé náklady nebo zda se snížení nákladů hodnotí pouze pohledem oddělení, které je nositelem snížení, ale ostatní se již do ceny nezapočítávají, protože jim naopak náklady mohly stoupnout

- skutečnou cenu formy můžeme určit až tehdy, kdy ji vyřadíme z výroby a dáme ji do šrotu - teprve tehdy víme skutečné náklady, které na ni naběhly

- konečnou otázkou potom je, zda neplatí rčení - nejsem tak bohatý, abych si mohl dovolit kupovat laciné věci.

Výše popsané obecné body doplním zkušeností plastikářské firmy,která má vlastní vstřikovnu, konstrukci, nástrojárnu, jejími zákazníky jsou převážně firmy z oblasti automobilového průmyslu. Tato firma již cca 5 let spolupracuje při výrobě forem s čínskou partnerskou nástrojárnou. Firma do Číny dodá kompletní výrobní dokumentaci formy, včetně definice tvrdosti  jednotlivých konstrukčních dílů formy, vlastní výroba formy a její oživení probíhá v čínské nástrojárně.

V současné době tato spolupráce snižuje pořizovací cenu formy o cca 25%, z této úspory cca 10% odeberou náklady na min. dvě cesty v průběhu výroby formy do Číny. Po dodání formy cca 3 až 5% z úspory si vezmou náklady spojené s oživováním a přizpůsobováním formy na podmínky vlastní vstřikovny. V průběhu provozu formy, její opravy vyvolané „nedostatky" vzniklými při výrobě v Číně sníží úsporu z pořizovací ceny o dalších cca 5%.

Sečteme-li snížení pořizovací úspory o výše uvedené náklady vychází reálná úspora cca 5%. Je-li to moc nebo málo, musí každý zadavatel posoudit sám a to i s ohledem na skutečnost zvyšování mezd a nákladů, např. inflace v Číně. Do svých úvah musí též zakalkulovat skutečnost, že obecně jakost formy je na cca 60 až 80% její jakosti získané při výrobě doma.      

Na začátku jsem napsal, že je nutno při rozhodnutí o místě výroby zvážit, mimo jiné, výše uvedené skutečnosti.

Kromě nich, ale výrazně a na prvním místě, je konstrukce výstřiku. Pokud díl, který se má zaformovat, nesplňuje všechna kriteria technologičnosti konstrukce výstřiků z termoplastů - funkčnost tvaru, technologičnost tvaru, výtvarně-estetické řešení tvaru, ekonomičnost tvaru - potom sebe lépe vymyšlená a vyrobená forma, sebe kvalitnější vstřikovací stroj vybavený různými možnostmi nastavení a kontroly parametrů vstřikovacího procesu a další mechanizační nebo automatizační prostředky neumožní vyrobit výstřiky v požadované ceně a kvalitě.

Je tedy zřejmé, že při návrhu nového dílu by měla být zajištěna vzájemná spolupráce designera a konstruktéra výstřiku, konstruktéra formy a případným využitím simulačních programů a technologa výroby výstřiku.

Bohužel, velmi často uvedená potřebná spolupráce není zajištěna ani v „domácích„ podmínkách, natož při výrobě forem mimo naši kulturní oblast.

 

Vstřikovací formy z Číny - přednáška Ing. Lubomíra Zemana z Plast Form Service I.M. spol. s r.o. - část 2 TU

 • autor:
 • Ing.Lubomír Zeman


  Mohlo by vás také zajímat   

  Nejnovější inzeráty

  Nejbližší výstavy a semináře

  Plastikářský slovník