SHIMADZU představuje nový systém analýzy plastů

SHIMADZU představuje nový systém analýzy plastů

Společnost Shimadzu Scientific Instruments představila nové řešení pro analýzu plastů. Infračervený spektrofotometr s Fourierovou transformací FTIR dosahuje vysoce přesné kvalitativní analýzy při určení cizích substancí, kontaminantů a mikroplastů.

Celý systém analýzy plastů obsahuje Shimadzu infračervený spektrofotometr IRSpirit™, příslušenství QATR-S a balíček metod pro analýzu plastů. Metody pro analýzu plastů obsahují spektrální knihovny FTIR pro plasty degradované UV zářením nebo teplem. Tyto knihovny pomáhají uživateli přesně analyzovat neznámé vzorky, které je těžké identifikovat pomocí standardních knihoven.

Knihovna plastů degradujících při UV záření obsahuje více než 200 UV degradačních spekter pro 14 typů plastů, a to jak neozářených nebo vystavených UV záření po dobu 1 až 550 hodin. Ozáření UV světlem po dobu 550 hodin v urychleném testu stárnutí odpovídá vystavení UV záření po dobu 10 let. Knihovna plastů degradovaných teplem obsahuje více než 100 spekter pro degradaci 13-ti typů plastů zahřívaných mezi 200 °C a 400 °C.

Měřící systém také obsahuje parametry měření plastů a IR Pilot™, což je speciální program pro přístroj IRSpirit, který zjednodušuje spektrální měření a vytváření reportů, umožňuje analytikům snadno provádět vše počínaje měřením vzorku až po vyhodnocení získaných dat. Díky tomu mohou i uživatelé, kteří nemají zkušenosti s FTIR, snadno začít provádět analýzy.

Analyzátor plastů FTIR od Shimadzu 

Balíček metod pro analýzu plastů obsahuje spektrální knihovnu FTIR pro plasty degradované při UV záření a teplu. Využití vyhledávání v této knihovně demonstruje její efektivitu při analýze neznámých vzorků, které se nechají těžko analyzovat pomocí standardních knihoven. Příklady obsahují plasty degradující pod UV zářením jakož i kontaminanty a porušené předměty degradované působením tepla.

SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka 
  

Co je třeba pro analýzu plastů

Při analýze plastů se využívají knihovny, díky nimž se stanoví materiálové vlastnosti. Avšak infračervená spektra plastů, které se změnily (zestárly) působením tepla nebo UV záření, se liší od standardních spekter a jejich analýza může být někdy obtížná. Z toho důvodu obsahuje nový analyzátor plastů od Shimadzu knihovnu spekter degradovaných plastů, díky čemuž je možné provést velmi přesnou analýzu odrážející stav zestárnutí.

Balíček metod pro analýzu plastů

Knihovna plastů zestárlých působením UV záření

Tato knihovna obsahuje více než 300 spekter 14 plastů degradovaných UV zářením. Tato vlastní knihovna Shimadzu obsahuje IR spektra plastů degradovaných působením velmi zrychleného stárnutí za pomoci UV záření v komoře, které odpovídá přibližně vystavení UV záření po dobu 10-ti let.

SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka 
 Spektrum tvrdého PVC uvedeného v knihovně plastů zestárlých působením UV záření 


Knihovna plastů degradujících působením tepla 

Tato knihovna obsahuje více než 100 spekter ze 13 typů teplem degradujících plastů, zahřátých mezi 200 až 400 °C. Tato vlastní knihovna Shimadzu obsahuje IR spektrum pro plasty degradující působením tepla, vytvořených za pomoci Hamamatsu Technical Support Center.

SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka 

Spektrum polyetylenu uvedené v knihovně teplem degradujících plastů

 


Makro program a parametry 

Systém obsahuje parametry měření plastů a IR Pilot, což je speciální program pro IRSpirit, který zjednodušuje měření spekter a vytváření reportů, umožňuje uživateli provádět veškeré úkony od měření vzorku až po analýzu dat. Díky tomu hlavně uživatelé, kteří nemají zkušenosti s analýzou FTIR, mohou ihned začít pracovat.

SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka 
 IR Pilot, špeciálny program pre IRSpirit 

Aplikace 

Analýza kontaminantů (kontaminanty ve zpracivávaných materiálech)

Měření se provádělo na nahnědlých poloprůhledných kontaminantech umístěných na podložce. Obrázek níže dokládá odlišné infračervené spektrum od standardního polyetylenu (PE). Analyzátor plastů FTIR od Shimadzu ukazuje, že nejlepší shoda nastává s tepelně ovlivněném PE. Knihovna materiálů degradujících teplem je užitečná při analýze/odhadu historie tepelného namáhání plastu.

Vyhodnocení poškozených vzorků

Plasty degradují, protože dochází k molekulárnímu štěpení díky působení tepla a světla. Pro stanovení správného výsledku je třeba při analýze poškození a analýze poruch analyzovat kvalitu degradovaného vzorku.
Obrázek níže zachycuje infračervené spektrum polypropylenu (PP), který byl vystaven působení UV záření. UV záření způsobilo degradaci plastu a je evidentní změna tvaru v infračerveném spektru. Další obrázky pak zachycují výsledky vyhledávání z měření bílého plastu (materiál PP) analyzátorem plastů FTIR od Shimadzu, který byl ponechán ve volném prostoru a vystaven tak UV záření. Infračervené spektrum vzorku vystaveného UV záření se liší od standardního spektra. V souladu s tím jsou při obecném vyhledávání v knihovně umístěny na první místo různé plasty jako polybuten. Na rozdíl oproti tomu analyzátor plastu od Shimadzu umístí na počátek vyhledávání PP degradovaný UV zářením.

SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka 
  

Další přístroje pro analýzu plastů 

Mechanické vlastnosti nejen plastů ale i kompozitů a kovů dle EN ISO 178, EN ISO 527 a dalších metod lze hodnotit se špičkovým trhacím strojem AGX-V, který byl oceněn cenou: iF DESIGN AWARD 2020. 

  • autor:
  • SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka


Mohlo by vás také zajímat