• Úvod
  • Odborné články
  • Dialog a vzájemné porozumění přispěje ke společnému rozvoji České republiky a Polska

Dialog a vzájemné porozumění přispěje ke společnému rozvoji České republiky a Polska

Dialog a vzájemné porozumění přispěje ke společnému rozvoji České republiky a Polska

Ačkoliv v posledních letech spolupráce mezi Polskem a Českou republikou nabírá na intenzitě, zejména v oblasti přímých investic, stále existuje prostor pro rozvoj vzájemných vztahů. To je jedním ze závěrů studie Polsko-Česká republika-Německo: Vzájemné vztahy, spolupráce, rozvoj, kterou vypracoval varšavský Institut věcí veřejných pro společnost PKN ORLEN. Z výsledků studie také vyplývá, že vzájemné vztahy mezi třemi středoevropskými zeměmi přináší hmatatelné benefity pro rozvoj celé Evropské unie.

Hlavní závěry studie se zaměřením se na česko – polské vztahy, byly prezentovány zástupci společností Unipetrol a PKN ORLEN na konferenci, která se uskutečnila 15. ledna v centru Prahy. Nedávno zveřejněná zpráva se závěry studie potvrzuje vysokou úroveň vzájemných vztahů obou zemí a navrhuje konkrétní kroky k posílení budoucí integrace Polska, České republiky a Německa. 

Andrzej Kozłowski, výkonný ředitel pro strategii a projektové řízení společnosti PKN ORLEN, během prezentace výsledků studie uvedl: “Pro obchodní společnosti je vstup na zahraniční trh vždy výzvou, zejména pak v Evropě, kde mohou některé kulturní předsudky změnit něčí rozhodnutí v průběhu jediného obchodního dne. Jako aktivní investor v Polsku, České republice a Německu jsme se rozhodli provést objektivní studii vztahů těchto tří zemí. Ukazuje se, že situace není tak bezútěšná, a co víc, s trochou úsilí vynaloženého k posílení vztahů a s větší podporou z podnikatelských kruhů a veřejné správy, jakož i zavedením konkrétních opatření, lze výrazně upevnit postavení Polska, České republiky a Německa v rámci celého evropského regionu.”

Studie ukázala, že rozdíl mezi polským, českým a německým národem je v dimenzích kultury – rozpětí moci a vyhýbání se nejistotě dominují v Polsku, zatímco Češi jsou spíše krátkodobě zaměřeni a Němci podporují individualismus ve větší míře, než jejich dva slovanští sousedé. Avšak klíčové hodnoty - dobré zdraví a rodina - jsou důležité pro všechny tři kultury stejně. Co se týče vnímání duchovních hodnot, Češi připisují nejmenší důležitost náboženství, jež je naopak základní hodnotou polské kultury, přičemž ani jeden ze tří národů nejeví výrazný zájem v účasti na politickém životě.

Výsledky studie přinášejí jasný výsledek týkající se benefitů plynoucích z nárůstu přímé vzájemné interakce v posledních letech, která výrazně zmírnila staré stereotypy a předsudky. Výzkum vzájemného vnímání Poláků, Čechů a Němců zjistil, že tyto tři národy se vzájemně mají rádi. Lidé jsou také ochotni akceptovat své geografické sousedy jako šéfy a spolupracovníky, což zajisté napomáhá vytvářet příznivou atmosféru pro spolupráci a obchodování.

Unipetrol, a.s., který se stal součástí PKN ORLEN v roce 2005, je největší polskou investicí v České republice. V tomto ohledu jsou vztahy mezi Čechy a Poláky, zejména ze sociálního hlediska, běžnou součástí denního života ve společnostech obou zemí. “Výzkum vzájemného vnímání Poláků, Čechů a Němců má pro nás zvláštní význam. Tento vnitřní pohled v rámci studie nám může pomoci identifikovat nové synergie, které využije nejen naše společnost, ale i ostatní firmy z České republiky, Německa a Polska,” komentoval pan Marek Switajewski, předseda představenstva a generální ředitel UNIPETROL, a.s.

Výrobna polypropylenu UNIPETROL, a.s.


Polsko, Česká republika a Německo společně vytvářejí 25 % HDP Evropské unie, a proto byla analýza možností posílení jejich obchodních vztahů velmi důležitou součástí výzkumu. Logickým zdůvodněním bylo, že užší ekonomické vazby mezi těmito třemi zeměmi by mohly mít velký vliv na ekonomiku EU jako celku, zatímco trendy a tendence vznikající mezi nimi (např. energetický sektor), by mohly nastavit změny implementované širší komunitou. Na základě zjištění průzkumu je energetický sektor oblastí, v níž by většina respondentů uvítala intenzivnější spolupráci mezi těmito třemi národy.

Německo je díky 22 % celkově vyráběné energie z obnovitelných zdrojů lídrem, a to díky opatřením nazvaným Energiewende. V příštích deseti letech se očekává nárůst tohoto podílu až na 48 %, především na úkor jaderné energie. A je to právě německá energetická politika, která nabízí příležitost k posílení obchodní spolupráce mezi Polskem a Českou republikou, zejména díky dostupnosti obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaické a větrné elektrárny), které jsou stále velmi nestabilní, a díky doposud nevyřešeným otázkám ohledně skladování energie.

Co se týče současného stavu našich třístranných obchodních vztahů, zpráva označuje Německo jako lídra regionu (zejména v oblasti obchodu), s jeho 30% podílem na polském a českém objemu obchodů (pro srovnání, Polsko a Česká republika společně tvoří objem 7 % celkového německého exportu a 8 % jeho celkového importu). Proto je nezbytné, aby Poláci a Češi společně nalezli motivaci ke zvýšení své konkurenceschopnosti, vyrovnat se německému lídrovi.

Jednajíc ve shodě, Polsko, Česká republika a Německo by měly být schopny hodně nabídnout Evropské unii a významně přispět k ekonomickému růstu regionu. Nicméně, autoři studie zdůrazňují potřebu dalšího posílení zahraniční spolupráce a pokračování v úsilí ke vzájemnému přiblížení národů. Zástupci z podnikatelských kruhů a veřejné správy by mohli, v rámci vzájemné spolupráce, hrát důležitou roli v celém procesu – jejich závazek by mohl přinést ovoce v rámci zlepšení image každé země s jejími sousedy. Debata, kterou iniciovali tak významní tvůrci veřejného mínění, je autory zprávy považována za správnou cestu k odhalení hluboce zakořeněných stereotypů a mylné představy, které stále spoutávají polsko-česko-německé vztahy.

www.unipetrolrpa.cz

  • autor:
  • Mikuláš Duda


Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník