Konzultačno informační den - CLP klasifikace směsí a BL

  • 23.08.2014 - 04.09.2014 | Bratislava, Brno | Slovensko
Seminář je určen pracovníkům zodpovědným za výrobkovou politiku, manažerům prodeje, řídícím pracovníkům, odborníkům zajišťujícím kvalitu výrobků, komunikaci v dodavatelském řetězci, vedoucím pracovníkům výroby atd..

Místo a dátum:

Brno: 24.8.2014 - 4.9.2014

V lednu 2009 vstoupilo v platnost nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)  č. 1272/2008 ze  dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, tzv. CLP (Classification, Labelling and Packaging).  Na řízení CLP aplikuje terminologii, hodnocení, principy a kritéria Globálního Harmonizovaného Systému  (GHS) a zároveň zahrnuje ustanovení ohledně klasifikace a označování uvedené v Nařízení Evropského parlamentu a Rady  č . 1907/2006 (REACH).  Stejně jako předcházející legislativa, také Nařízení CLP je plánováno jako samostatný klasifikační systém určený především pro podniky a průmysl. Toto nařízení, po vstoupení v platnost, rovnež specifikuje konečné  termíny pravidel CLP pro:  klasifikaci směsí do 31. května 2015.

 

Od 1.  června 2015:

  • se musí látky klasifikovat jen dle ustanovení nařízení CLP
  • se musí  směsi  klasifikovat, označovat a balit jen dle ustanovení nařízení CLP,  ale směsi už klasifikované, označené a zabalené dle ustanovení směrnice o  nebezpečných přípravcích a uvedené na trh do 1. června 2015 se musí znovu  označit a znovu zabalit do 1. června 2017
  • se musí v  bezpečnostím listu uvést klasifikace látek a směsí dle ustanovení  nařízení CLP  

 

PROGRAM »

PŘIHLÁŠKA »

 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník