Technika ochrany prostředí 2014 - Mezinárodní konference

  • 10.06.2014 - 12.06.2014 | Bratislava, Malé Karpaty | Slovensko
20. ročník mezinárodní konference "Technika ochrany prostředí - TOP" bude výjimečnou příležitostí, kde budou moci experti na environmentální problematiku hodnotit pokrok dosažený za 20 let v ochraně životního prostředí, prezentovat nové vědecké poznatky základního a aplikovaného výzkumu a zároveň diskutovat o budoucích trendech v odpadovém hospodářství.

Motto: "Zodpovednosť a efektívne využívanie zdrojov – budúcnosť s perspektívou"

Záštitu nad konferenciou prevzali:

Minister životného prostredia SR 

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

Konferencia je zameraná na tematické okruhy:

A. Materiálové a energetické zhodnocovanie
1. komodity Recyklačného fondu
2. priemyselný odpad
3. komunálny odpad

B. Obnoviteľné zdroje energie

C. Všeobecné otázky ochrany životného prostredia

Cena TOP 2014

Organizačný výbor vyhlasuje 15. ročník súťaže o Cenu TOP v kategóriách:

  • Environmentálna technológia (do súťaže môžu firmy prihlásiť nové technológie, stroje a zariadenia – hodnotí komisia rektora STU)

  • Progresívna idea (do súťaže sú automaticky zaradené príspevky uverejnené v zborníku a prednesené na konferencii – hodnotí komisia ministra ŽP SR)

  • Študentská práca (do súťaže sa môžu prihlásiť študenti vysokých škôl a univerzít zdarma s diplomovou prácou do 1. 06. 2014 – hodnotí komisia SAŽP – COH so sídlom v Bratislave)

Rokovacie jazyky konferencie: slovenský, český a anglický jazyk

Viac informácií »

 

 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník