Navrhování R&D kapacit v dodavatelských podnicích automobilového průmyslu

Navrhování R&D kapacit v dodavatelských podnicích automobilového průmyslu

Průzkum KPMG o výzkumu, vývoji a inovacích v automobilovém průmyslu na Slovensku 2014 ukázal, že 78% podniků, které se účastnily průzkumu, plánuje v příštích letech investovat do výzkumu a vývoje. Tento pozitivní výsledek hroutí tezi, že slovenský automobilový průmysl je a zůstane pouze na úrovni výrobně-montážních dílen.

Po rozhodnutí vybudovať v podniku R&D centrum (research and development), resp. významne rozšíriť existujúce, prichádza kľúčová otázka, ako postupovať. Rozmanitosť výrobkov, technológií, ekonomických a ľudských zdrojov a podporných systémov pre inovácie obmedzuje použitie nejakého univerzálneho modelu. Vyžaduje si to individuálny projekt. V automobilovom priemysle je však dostatok praktických poznatkov z budovania a prevádzky R&D centier. Súbor získaných best practies eliminuje nereálne očakávania, nadbytočnosti a riziká v projekte.
 

Vybrané odporúčania pre koncipovanie projektu R&D centra

Zákazníkom R&D centra je výroba

Východiskom pre každý projekt je stanovenie cieľov. Zákaznícky prístup v automobilovom priemysle premietnutý na R&D centrum hovorí, že jeho zákazníkom je výroba podniku a musí pre ňu produkovať inovačné riešenia v požadovanom množstve, kvalite a čase (just in time princíp). R&D je podriadené budúcej stratégii podniku a príspevok k imidžu podniku je len okrajovým cieľom.
 

Inovačné talenty v tíme

Prax inovácií zdôrazňuje súťaž o talenty. Výskum a vývoj sú viac závislé na ľudských zdrojoch ako iné zložky hodnototvorného reťazca. Znakom R&D centra v dodávateľskom podniku je multiprofesijnosť. Optimálny tím vzniká kombináciou vyčlenenia pracovníkov podniku, napríklad z konštrukčnej a technologickej prípravy výroby doplneného o špecialistov s praxou výskumníkov. Získanie inovačných talentov sa môže riešiť umiestnením R&D centra mimo podniku, napríklad v priestoroch univerzity alebo technologického parku. Málo skúseností je zatiaľ s koncepciou realizovať R&D ako samostatnú spoločnosť formou start-upu alebo spin-offu.

 
  

Zapojenie R&D centra do inovačnej siete

Izolované R&D centrá majú opodstatnenie iba pri príprave prelomových inovácií s ohľadom na ochranu duševného majetku. Pragmatický prístup preferuje prácu v sieti. Externí partneri poskytujú nielen úzko špecializované znalosti, ale aj využitie unikátnych laboratórnych prístrojov a softvéru. Technické univerzity disponujú v tejto oblasti významným potenciálom, ktorý získali z grantov. Treba pripomenúť, že budovanie partnerských sietí je dlhodobý proces.
 

Grantová podpora znižuje investičnú náročnosť

Využitie grantovej podpory je cestou na zníženie investičnej náročnosti budovania R&D centier. Zložité podmienky spôsobujú, že podniky málo využívajú túto možnosť. V novom programovacom období je deklarovaná podpora aplikovaného výskumu a zmeny v administratíve, ktoré umož nia lepšiu efektívnosť využívania týchto prostriedkov.
 

Štíhly výskum a vývoj

Ak dodávateľský podnik uplatňuje princípy štíhlej výroby (leanproduction), aj jeho R&D centrum musí byť štíhle. Už v koncepcii R&D centra sa riešia otázky eliminácie plytvania, oneskorení, efektívnosti a podobne vo všetkých aktivitách tvorby inovácií. Tak je to aj pri vyspelých technológiách výroby automobilov, ktorým zodpovedajú vyspelé techniky a metódy realizácie výskumu a vývoja (simultánne a reverzné inžinierstvo, digitálne modelovanie, virtuálne testovanie, dizajn pre vyrobiteľnosť, spoľahlivosť, atď.).
 

Projektové riadenie

Aj budovanie malého R&D centra vyžaduje projektové riadenie – etapy, časovanie, priradenie zdrojov, koordinácia, systém hodnotenia. Projektové riadenie a výborný projektový manažér podporovaný vedením podniku sú predpokladmi úspešného vybudovania R&D centra.

Zdroj: Automotive Innovation Slovakia

Link: http://www.zapsr.sk/wp-content/uploads/2015/01/e-casopis_zap_22014.pdf

Foto: MorgueFile.com

 • autor:
 • Prof. Ing. Milan Kováč, DrSc., Katedra automobilovej výroby, Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach


  Mohlo by vás také zajímat   

  Nejnovější inzeráty

  Nejbližší výstavy a semináře

  Plastikářský slovník