Poločas slovenské elektromobility. Jak to dopadne?

Poločas slovenské elektromobility. Jak to dopadne?

Slovenské automobilky v roce 2022 podle předběžných výsledků vyrobily přibližně jeden milion automobilů, což je ve srovnání s předchozím rokem mírný pokles o necelých 5 procent. V příštím roce bude podle odhadů pokračovat oscilace výroby na úrovni kolem jednoho milionu automobilů.

Pre zaujímavosť, pravdepodobne vo februári, opustí slovenské linky 16-miliónte vozidlo vyrobené na Slovensku po roku ´89. V minulom roku sa v porovnaní s predchádzajúcim zvýšil počet registrácií nových automobilov o 3,12%, čo celkovo predstavuje 90 074 vozidiel. Na výročnej tlačovej konferencii sa hovorilo aj o realizovaných aktivitách a výzvach na najbližšie obdobie. Medzi tie patrí aj zelená transformácia krajiny, v zmysle plnenia záväzkov Európskej únie.

Výroba vozidiel

Slovensko aj naďalej zostáva svetovým lídrom vo výrobe vozidiel. V prepočte na 1 000 obyvateľov sa v roku 2022 podľa predbežných výsledkov vyrobilo 184 vozidiel. Podiel tržieb automobilovej výroby na tržbách celkovej priemyselnej výroby Slovenska dosiahol 50,3 percent. Automobilový priemysel sa podieľal na celkovom exporte krajiny viac ako 42 percentami.

Počet zamestnancov v automobilovom priemysle zaznamenal nárast o viac ako desať tisíc zamestnancov, priama zamestnanosť dosiahla úroveň 176 tisíc pracovníkov, agregovaná 261 tisíc zamestnancov. „Vzhľadom na bezprecedentné obdobie, ktoré máme za sebou, môžeme tieto výsledky považovať za mimoriadne uspokojivé, napriek náročným prekážkam zostáva slovenský automobilový priemysel stabilný,“ hovorí Alexander Matušek, prezident ZAP SR.

„Za týmto úspechom do značnej miery stoja aktivity Zväzu automobilového priemyslu, aj vďaka ktorým sa nám spomenutú stabilitu podarilo dosiahnuť. Za najdôležitejšie úspechy považujem spustenie nástroja podpory v čase skrátenej práce – takzvaný Kurzabeit, alebo elimináciu viacerých administratívnych a nákladových záťaží, medzi ktoré patrí napríklad zastavenie tzv. e-faktúry. Touto cestou by som rád vyzdvihol aj prácu ľudí v našich členských spoločnostiach, bez ktorých by sme sa takto pozitívnymi výsledkami chváliť nemohli.“

Hlavné aktivity roku 2022

K ďalším významným aktivitám ZAP SR v minulom roku patrili mnohé rokovania na úrovni najvyšších predstaviteľov vlády na tému podpory pri zvyšovaní cien energií, ktorá v minulom roku vyvolávala skôr negatívne emócie. Podobne rozpačito sa zo strany vládnych predstaviteľov vyvíjala aj ochota podporiť prechod slovenskej osobnej mobility na elektrickú.

Medzi hlavné úspechy v tejto oblasti patrilo zachovanie „zelených“ tabuliek s evidenčným číslom pre nízko-emisné vozidlá a zmena princípu výpočtu registračných poplatkov, ktorý bude po vzore vyspelých európskych štátov pozitívne zohľadňovať najmä bezpečné a nízkoemisné vozidlá. Viaceré návrhy, vrátane priamej podpory pri kúpe nízko-emisného vozidla, alebo zníženia ceny za tzv. diaľničnú známku, zostávajú žiaľstále nevypočuté.

Naopak veľmi úspešné bolo pripomienkovanie Stratégie výskumu vývoja a inovácií SR. Realizácia tohto materiálu môže priniesť pre slovenskú vedu a výskum novú nádej. Uplynulý rok bol žiaľ poznamenaný aj prehlbujúcou sa krízou pri spracovaní priemyselných odpadov, ktoré len pre zaujímavosť tvoria až 80% všetkých odpadov na Slovensku (iba 20% odpadov pochádza z domácností). Predstavitelia Zväzu automobilového priemyslu na problém opakovanie poukazovali, aj napriek tomu sa Slovensko stále vzďaľuje od „zelenej cesty“. Dôvodom sú prakticky neexistujúce spracovateľské kapacity odpadu v našej krajine.

Výzvy na rok 2023

Medzi podstatné výzvy bude naďalej patriť pokračovanie v zelenej transformácii Slovenska, a to nie iba z pohľadu cestnej dopravy, ale aj výroby. Okrem toho bude celá európska ekonomika čeliť rizikám, medzi ktoré bude patriť neistota v oblasti cien a dostupnosti energií, pretrvávajúci nedostatok niektorých dielov, ale aj hroziaca kríza. „V tomto prostredí, bude dôležitejšie, ako kedykoľvek pred tým to, ako sa Slovensko k podpore priemyslu postaví. Automobilový priemysel je motorom slovenskej ekonomiky a jeho otras pocíti každý z nás. Okrem toho intenzívne plní štátnu pokladnicu, na to nesmieme zabúdať,“ upozorňuje Alexander Matušek.

Významnou pomocou by bolo zníženie daňovo-odvodového zaťaženia niektorých príspevkov zamestnancom, napríklad na stravovanie, dopravu, ubytovanie, alebo na 13. a 14. platy. Takýto krok by znamenal viac reálnych peňazí pre ľudí. Tento návrh je dôležitý aj preto, lebo v roku 2023 bude naďalej pretrvávať komplikovaná situácia s dostatkom pracovnej sily. „Situácia s dostupnou pracovnou silou stále nie je optimálna. Budeme vyžadovať viaceré zmeny v oblasti migračnej politiky, ktoré nám pomôžu získať do našich výrob dostatok pracovníkov z tretích krajín. Za dôležité považujem zdôrazniť skutočnosť, že títo zamestnanci sú pre firmy výrazne drahší ako Slováci. Sú však jedinou možnosťou pre zabezpečenie plynulej výroby,“ komentoval situáciu Alexander Matušek.

V roku 2023 nesmieme zabudnúť tiež na vzdelávanie novej generácie, ktoré musí reflektovať na prichádzajúcu zelenú transformáciu priemyslu, ale tiež celoživotné vzdelávanie. Je demografickým faktom, že populácia Slovenska starne, ľudia pracujú dlhšie a zamestnancov je potrebné neustále preškoľovať a rekvalifikovať. Podstatné však je, aby rekvalifikácie reflektovali verifikované potreby trhu práce. Okrem už spomínaného naďalej pokračuje trend nedostatočnej podpory registrácií nízko-emisných vozidiel. To vyvoláva obavy, či Slovensko bude schopné splniť ciele, ktoré si spolu s ostatnými členskými štátmi EÚ stanovilo.

Vďaka prostriedkom alokovaným v Pláne Obnovy a Odolnosti sa nám plán do roku 2025 môže podariť splniť. Avšak do roku 2030 budeme musieť absolútny počet nabíjacích staníc zvýšiť na štvornásobok súčasného stavu. Medzi veľké výzvy budúceho obdobia patrí aj štandardizácia legislatívneho procesu, nakoľko v uplynulých rokoch bol opakovanie a neoprávnene využívaný skrátený legislatívny proces, prípadne boli zákony predkladané cez poslancov priamo do parlamentu, bez možnosti diskusie či zapojenia odbornej verejnosti do procesu.

Registrácia vozidiel

V roku 2022 sme na Slovensku zaregistrovali 90 074 vozidiel, čo je medziročný nárast o 3,1%. V kategórii nových osobných vozidiel M 1 dosiahli registrácie počet 78 841 vozidiel, čím medziročne vzrástli o 4,15%. Nedarilo sa naopak ľahkým úžitkovým vozidlám, ktoré s medziročným poklesom o takmer 7% odzrkadľujú živnostenský a podnikateľský „apetít“ na Slovensku. Celkový počet vozidiel v kategórii N1 bol 7 679. Kategória nákladných vozidiel (N2 a N3) skončila medziročne s pozitívnym rastom o plus 10%, s celkovým počtom 3 160 vozidiel. Naopak, autobusy kategórie M2 a M3 skončili s prepadom o 25,5%, s celkovým počtom 394 vozidiel.

Segmenty kategórie M1 opätovne zaznamenali rast pri vozidlách SUV (+4,0%), pokles v segmente malých a kompaktných vozidiel (-4,3%). Registrácie osobných vozidiel pre právnické a fyzické osoby zaznamenali medziročný rast. Trochu väčšiu dynamiku dosiahol záujem zo strany fyzických osôb. Pri individuálnom dovoze vozidiel M1 sa celkový počet znížil o 458 vozidiel, ale vozidlá staršie ako 5 rokov vzrástli o 3,1%, teda celkovo o 1 150. Tu je treba však upozorniť, že takéto vozidlá sú postupne vylučované z premávky vo významných európskych mestách a pribúdajú obmedzenia pre ich využívanie. Bez-emisné a nízko-emisné vozidlá, ktoré využívajú nabíjaciu infraštruktúru (BEV a PHEV) zaznamenali medziročný nárast o 0,8% (+675 vozidiel). S výsledkom v kategórii bez-emisných a nízko-emisných vozidiel vo výške 3,7% žiaľ patrí Slovensko na posledné priečky v EÚ.

„V situácii, kde vláda SR ani príslušné rezortné ministerstvá neprejavili reálny záujem o podporu prechodu na nízko a bez-emisnú dopravu, vítame zmenu logiky pri registračných poplatkoch a ich napojenie na emisný štandard. Podmienky na Slovensku tak náš parlament nastavil bližšie k Európskym štandardom bez-emisných a nízko-emisných vozidiel, ku ktorým sa verbálne hlásia v Bruseli aj naši politici,“ uzavrel hodnotenie aktuálneho vývoja vozidlového parku na Slovensku Pavol Prepiak, výkonný viceprezident a predseda Divízie dovozcov automobilov ZAP SR.

  • autor:
  • ZAP SR


Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník