Výhody servomotorického pohonu čerpadel - hydraulika poráží elektriku

Výhody servomotorického pohonu čerpadel - hydraulika poráží elektriku

Rostoucí ceny energií a zvýšená ochrana životního prostředí negativně ovlivňuje výroben náklady zpracovatelů plastů. Nicméně pokud je obecně používané čerpadlo, Rize elektronicky, nahrazena pohonu pomocí servomotoru, náklady na energii se sníží o více než 50 procent. A náklady jsou v závislosti na použité aplikací ještě nižší než u plně elektrických vstřikovacích lisů.

Každý zpracovatel plastů chce vyrábět své vstřikované díly s co nejnižšími výrobními náklady. Aby byl celý vstřikovací proces co možná nejekonomičtější a nejekologičtější, nemůžeme brát v úvahu pouze pohon vstřikovacího stroje, ale musíme počítat i s ostatními faktory, včetnětavení hmoty, periferií, automatizačních zařízení a interní logistiky. Pohon čerpadlaservomotorem pro hydrauliku je v tomto směru významným krokem. Přidáním servomotorického pohonu čerpadla se zvýší i preciznost a dynamika; hlučnost se naopak minimalizuje.

 


Kdo rád platí běh naprázdno?

Mezi dosavadní technické trendy patří vybavit hydraulické zásobení elektronicky řízeným nastavitelným čerpadlem, které je poháněno asynchronními motory. Tímto způsobem jeelektronikou čerpadla řízen objem a tlak, které lze pomocí mechanického ovládače nastavit na nulovou až maximální hodnotu. Motor běží vždy konstantní rychlostí. Asynchronní motorpracuje efektivně, pokud je provozován při své jmenovité zátěži. V průběhu vstřikovacíhoprocesu dochází často k situacím, kdy je vyžadována pouze částečná zátěž a kdy není zapotřebí žádné energie. Právě v takovém případě spotřebovává motor, otáčející senaprázdno, stále enormní množství energie, která není zapotřebí. Vydává také hluk, kterému navzdory protiopatřením nelze kompletně zabránit. Navíc je dynamika řídícího čerpadla zejména při nízkém tlaku velmi omezená.

   Schéma principu servomotorického pohonu čerpadla pro hydrauliku: zubové čerpadlo se servomotorem (nahoře), nastavitelné čerpadlo s normomotorem (dole)


Elektrické stroje jsou také záludné

Proti tomu byly dosavadní varianty elektromechanických vstřikovacích strojů. U tohoto konceptu je každá osa vstřikolisu poháněna separátním servomotorem s nezbytnoumechanickou vodící jednotkou (převodovka, vřeteno). Tento design se kompletně liší oddobře prověřených konceptů přenosu hydraulické síly. Tento koncept skýtá jisté výhody, ale také jasné nevýhody, jako jsou vysoké investiční náklady, vysoké náklady na údržbu,opotřebovávání vřeten, znečištěné uzavírací jednotky kvůli mazání vřeten, nepřiměřeněvysoké hodnoty elektrického připojení a nereálné řízení vstřikovací síly citlivou senzorikou. Senzorika, řídící sílu vstřiku, je velmi křehké zařízení, které je ve většině případů vybavenoextenzometrem. Tyto senzory podléhají přirozenému stárnutí. Přidáme-li k tomu velmirozsáhlé elektronické zařízení, může se stát, že už po několika letech může být oprava strojevelmi drahá.

U elektromechanických multiosových pohonů existuje ještě jedna nevýhoda, o které se často nemluví: plně elektrický stroj je sice teoreticky efektivnější, ale to se v praxi kvůli ztrátámenergie při prostojích pěti měničů opět vykompenzuje. Důvodem je skutečnost, žeelektronické řízení a ostatní díly, které jsou namontovány na měniči, spotřebovávají energii i při běhu naprázdno.

Srovnání tří různých typů pohonů


Servomotorický pohon čerpadla kombinuje výhody

Servomotorický pohon čerpadla kombinuje výhody obou systémů. Tento design (obr. 1) je součástí řady BOY – E a Boy jej realizoval jako první z výrobců vstřikolisů v Evropě. Uservomotorického pohonu čerpadla je zubové čerpadlo poháněno servomotorem. Řízeníobjemu a tlaku probíhá vysoce dynamicky nastavením otáček motoru. Pokud není požadovaný žádný objem ani tlak, motor neběží a nespotřebovává žádnou energii. Ale i vefázi řízení tlaku (dotlak) běží motor pouze v nejnižších požadovaných otáčkách; tedy i v téhlesituaci se spotřebuje pouze tolik energie, kolik je potřeba pro udržení nezbytného tlaku.
Stroje řady E mají optimalizovaný hydraulický průtok, takže vyšší výkonnost nového pohonu naplno prokáže svůj potenciál.Jestliže srovnáme objem spotřebované energie s dříve užívaným systémem DFE (elektronickýtlak a řízení toku dávkování), zjistíme, že klesl o 50 procent; hladina hluku se snížila o 20 procent a dynamika se naopak o 10 procent zvýšila. Ve srovnání s i dnes používanýmsystémem DFR (řízení tlaku toku dávkování) je možné dosáhnout úspor energie dokonce až70 procent. Ve většině případů nabízí řada E lepší řešení (viz obr. 2), nebo se odoptimálního řešení pouze lehce odlišuje.

EFEKTIVNÍ NÁKLADY

Jak a kolik energie ušetří pohon čerpadla servomotorem?

U servomotorického pohonu čerpadla pro hydrauliku je zubové čerpadlo poháněno servomotorem. Řízení objemu a tlaku probíhá vysoce dynamicky prostřednictvím nastavení otáček motoru. Pokud není zapotřebí žádný objem ani tlak, motor je v klidu. Ve fázi řízení tlaku (dotlak) běží motor pouze v nejnižších požadovaných otáčkách; tedy i v téhle situaci se spotřebuje pouze tolik energie, kolik je potřeba pro udržení nezbytného tlaku. Stroje řady E mají optimalizovaný hydraulický průtok. Ve srovnání s dříve užívaným systémem DFE (elektronický tlak a řízení toku dávkování), klesl objem spotřebované energie o 50 procent. Ve srovnání s i dnes používaným systémem DFR (řízení tlaku toku dávkování) je možné dosáhnout úspor energie dokonce až 70 procent. Pokud se podíváme na spotřebu energie za celý rok, zpracovatel plastů, který používá stroj BOY 90 E, ušetří při výrobě zboží ve stejném cyklu přes 10 kWh elektrické energie.Při 6000 provozních hodinách za rok se ročně ušetří 6200 euro.


Extrémní snížení spotřeby energie

Díky nasazení servomotorického pohonu čerpadla lze výrazně snížit spotřebu energie.Protože je hnací výkon používán pouze tehdy je-li opravdu třeba, spotřeba energiedramaticky klesá. Stroje BOY s dvoudeskovou uzavírací jednotkou v kombinacis patentovanou regulací tlaku a tlakovým převodníkem mají nespornou výhodu v tom, že uzavírací síla vyžaduje pouze nízkou hladinu tlaku. Nasazení motoru při uzavírání je tedy takénízké. Jakmile se vygeneruje potřebný tlak, funkce zpětného ventilu drží tlak po nezbytnoudobu a proto není zapotřebí již žádné další energie pro dotlak.

Měření zpracovatelů plastů na strojích BOY 90 A vybavených elektronicky řízenými regulačními čerpadly ukázala, že ve srovnání se stroji série 90 E docházelo v různých případech k úsporám až přes 50 procent. Srovnávací měření byla provedena také na elektromechanických strojích srovnatelné velikosti. Spotřeba energie strojů 90 E byla na stejné úrovni jako u plně elektrických konkurenčních strojů. Měření byla potvrzena také zkušenostmi provozovatelů strojů. V některých případech dosáhla úspora energie dokonce 75 procent ve srovnání s konkurenčními hydraulickými stroji. Výsledkem lepší účinnosti je také nižší ohřev oleje. Požadovaný chladící výkon odpadá v případě průměrného času cyklu a průměrné pokojové teploty. Integrovaná inteligentní řídící technika je schopna kompenzovat změny viskozity při měnících se teplotách oleje. Při teplotě oleje mezi 25 °C a 45 °C nebyly naměřeny žádné vlivy na kvalitu dílů a hmotnost, což bylo prokázáno testy.

Zahřívání oleje na teploty vyšší než 25 °C je díky preciznímu systému zbytečné. Pokud jde o chlazení oleje ve stroji, plynou z toho tři základní výhody:

• Při průměrném času cyklu pouze velmi nízké nebo žádné chlazení.
• Výrazné snížení energie potřebné na předehřátí.
• Zkrácení času nutnému k předehřátí.

Srovnání času cyklů na příkladu závitového uzávěru


Tolerance k životnímu prostředí se nazývá nižší náklady na energii

Stroje řady E významně napomáhají ke snížení emisí oxidu uhličitého. V současné době se při výrobě 1 kWh elektrické energie vyprodukuje něco kolem 620 gramů oxidu uhličitého. Pokud Srovnání času cyklů na příkladu závitového uzávěru se blíže podíváme na spotřebu energie za celý rok, pak zpracovatel plastů, který užívá stroje 90 E, ušetří při výrobě zboží ve stejném cyklu přes 10 kWh elektrické energie. Počítáme-li se 6000 provozními hodinami ročně, dojdeme k následujícím číslům:

• Úspory – 6 200 euro ročně

• Snížení emisí oxidu uhličitého – 37 200 kg ročně


Nižší hlučnost stroje

Hluk konvenčního vstřikovacího stroje má dvě hlavní příčiny: hlavní pohon stroje permanentně běží, i když není přímo spotřebovávána hydraulická energie; to způsobuje nepřetržitý hluk. Větší hluk navíc způsobuje silnější pulsace axiálního pístového čerpadlového systému. Hydraulický motor pohonu šneku je kvůli svému jednoduchému a robustnímu designu druhý největší zdroj hluku vstřikovacího stroje. Díky nasazení elektrického servopohonu se hladina hluku výrazně sníží. U strojů série E lze docílit měřitelného a lidským uchem zachytitelného snížení hlučnosti. Hladina zvuku u vstřikovacího stroje 90 A obnáší cca 74 dB (A), u nové řady je to pouze cca 70 dB (A). A se servoelektrickým pohonem šneku se hodnota snižuje ještě více, až na 65 dB (A).

Zvýšená poziční přesnost, zkrácené časy cyklu

Výroba tenkostěnných a optických dílů má speciální požadavky na preciznost a poziční přesnost pohonných os. Stroje řady E tyto požadavky splňují prostřednictvím výrazně vylepšené dynamiky elektrohydraulického pohonu. Všechny spouštěcí procesy z pozic jsou citlivé a rychle reagují. Díky rychlejšímu reakčnímu času pohonného systému na změny nastavených hodnot a vyšší výkonnosti vzhledem k dodávanému objemu lze snížit takzvaný čas suchého cyklu. Nasazení elektrického pohonu šneku a/nebo řešení pomocí dvojitého čerpadla může napomoci k dalším časovým úsporám.

Kontakty:
1.PLASTCOMPANY, spol. s r.o.

Bohunická 728/24a
619 00 Brno
telefón: +420 533 433 700
fax : +420 533 433 699
e-mail: info@1plastcompany.cz
web:
www.1plastcompany.cz

  • autor:
  • 1.PLASTCOMPANY
  • 1.PLASTCOMPANY, spol. s r.o.

    1.PLASTCOMPANY, spol. s r.o.

    Horizontální a vertikální vstřikolisy, extrudéry a extruzní linky, vytlačovací nástroje, dopravníky materiálů a sušičky, dávkovací a směšovací zařízení.Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník