• Úvod
 • Odborné články
 • Castor & Pollux, as zavádí environmentální citlivé zpracování směsných odpadních plastů

Castor & Pollux, as zavádí environmentální citlivé zpracování směsných odpadních plastů

Castor & Pollux, as zavádí environmentální citlivé zpracování směsných odpadních plastů

Společnost Castor & Pollux, as zahájila projekt výstavby provozu recyklační technologie na využití odpadních plastů technologický postup a průmyslová zařízení pro recyklaci plastového odpadu.

Cieľom projektu, ktorý nemá obdobu v podmienkach Slovenska je ekonomicky sebestačne a environmentálne prijateľne zneškodňovať plastový odpad a spracovávať ho na vysokokalorické ropné frakcie (výstupy: ľahká frakcia, stredná frakcia, široká frakcia) . Produkty môžu byť použité v rafinériách ako aditívum do palív prípadne pohonných látok alebo v procese výroby elektrickej energie.
Spoločnosť plánuje technológiu spracovania plastov uviesť do výroby v prvej polovici roka 2011.   
 
Špecifikácia – jedinečnosť technológie:        
Proces recyklácie plastového odpadu prebieha prostredníctvom katalytickej transformácie (depolymerizácie) vstupnej suroviny bez prítomnosti vzduchu (nedochádza k spaľovaniu) pričom výsledný produkt dosahuje nové požadované charakteristiky.
Technológia dokáže spracovať v priemere 960 až 1080 ton vstupnej suroviny – plastových odpadov za mesiac s výstupom 500 až 700 ton výsledného produktu. Uvedený technologický postup a zariadenie na recykláciu plastového odpadu je chránený vybranými medzinárodnými patentmi. Na medzinárodnej výstave životného prostredia, zberu a likvidácie odpadu „Pollutec“ v Lyone v roku 2006 získala technológia zlatú medailu, ďalšie ocenenie získala na renomovanej výstave „The Energy World Leaders 2005“.

Ciele a prínosy projektu:
• zvýšenie podielu recyklácie a zhodnocovania odpadov z plastov
• zníženie množstva ukladaných odpadov na skládky a šetrenie kapacity
• zníženie nákladov za uloženie odpadu na skládku
• zvýšenie využívania druhotných surovín a tým šetrenie prírodných zdrojov
• zlepšenie životného prostredia

Vstupnou surovinou z chemického hľadiska sa jedná o plasty zo skupiny polyolefínov a to hlavne polyetylény (PE, HDPE, LDPE, LLDPE, MDPE) a polypropylény (PP), ktoré sa vyskytujú v mnohých formách výrobkov požívaných v každodennom živote a následne v odpadoch pochádzajúcich z nich (napr. vrecká a nákupné tašky, obaly na čistiace prostriedky a kozmetiku, obaly na potraviny, časti domácich spotrebičov, časti rádií a televízorov, počítačov a iných technických zariadení, časti hračiek, rôzne nádoby, prepravky, nádrže, rôzne potrubia a izolácie káblov, časti automobilov ako nárazníky, palubné dosky atď.)
 
Na základe Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov bude vstupná surovina pre zariadenie na spracovanie zmesných plastových odpadov zaradená podľa tejto vyhlášky pod Katalógovým číslom:
 
02 01 04 – odpadové plasty (okrem obalov)
07 02 13 – odpadový plast (z výroby a spracovania plastov)
12 01 05 – hobliny a triesky z plastov
15 01 02 – obaly z plastov
16 01 19 – plastové odpady pochádzajúce zo spracovania starých automobilov
16 02 16 – plastové odpady z elektrických a elektronických zariadení
17 02 03 – plasty
19 12 04 – plasty a guma
20 01 39 – plasty (vyseparované z komunálneho odpadu)
 
Realizáciu uvedeného projektu koordinuje:
Ing. Ľubomír Švantner
riaditeľ závodu na spracovanie plastov
GSM: +421 908 777 317
E-mail: svantner@luxorka.sk 

 • autor:
 • Ing. Ľubomír Švantner

  Fotografie  Mohlo by vás také zajímat   

  Nejnovější inzeráty

  Nejbližší výstavy a semináře

  Plastikářský slovník