ELEKTRO RECYCLING s.r.o. - Jak z elektroodpadu získat kvalitní recyklovaný plast?

ELEKTRO RECYCLING s.r.o. - Jak z elektroodpadu získat kvalitní recyklovaný plast?

Společnost ELEKTRO RECYCLING, s.r.o. se zabývá zpracováním elektrozařízení a přenosných baterií, přičemž zajišťuje zpracování a následné využití všech kategorií vyřazených elektrozařízení. Ročně zpracováváme přibližně 16 000 tun elektroodpadu a dosahujeme na výstupu průměrnou míru zhodnocení na úrovni 87%.

To sa nám darí aj vďaka projektu materiálového zhodnocovania odpadov plastov z elektrozariadení vzhľadom na to, že sa mení zloženie použitých materiálov v elektrozariadeniach a začínajú prevládať, najmä u malých elektro zariadení plastové komponenty. 

Výsledkom materiálového zhodnocovania odpadov z plastov sú plastové výrobky PS ER a ABS ER, ktoré sú vhodné na substitúciu primárnych polymérov so širokým uplatnením v spotrebnom priemysle. Naše plastové výrobky sa tak stali opätovnou vstupnom surovinou, čím tvoríme cirkulárnu ekonomiku a podporujeme trvalú udržateľnosť.

ELEKTRO RECYCLING s.r.o. 
  

Naše používané technologické zariadenia, s kapacitou vstupného materiálu cca. 500 ton mesačne, dokážu spracovať určité druhy technických plastov z elektroodpadov v troch, na seba nadväzujúcich krokoch.

Ako proces prebieha ? 

V prvom kroku je plastový vstup očistený od  kovových nečistôt, skla, dreva, papiera a prachu. V nasledujúcom triediacom kroku sa na základe sedimentácie vo flotačných nádržiach s rôznou hustotou triediacich roztokov vyseparujú polyméry na báze PP, PE, PS a ABS, ktoré sú najviac obsiahnuté v elektrozariadeniach a zároveň sú eliminované tzv. „ťažké“ plasty, ktoré obsahujú rôzne retardéry horenia, halogény, ktorých ďalšie použitie je zakázané.

V poslednom treťom kroku sa plasty ešte viac dotrieďujú na vyššiu čistotu elektrostatickým odlučovačom, pričom sa využíva triboelektrické správanie rôznych plastov (využitie fyzikálnych vlastností atómu s rôznym počtom voľných elektrónov na vonkajšom obale). Táto elektrostatická separácia dokonca umožňuje nájsť rozdielne materiály s rovnakou mernou hmotnosťou, ktoré sa vodným flotačným procesom nedajú odseparovať.

U technických plastov je bežné, že môžu obsahovať cielené prísady ako napr. PP s kriedou, ktoré spĺňa vlastnosti technického PS, ale vodný proces triedenia to nezachytí. Práve konečné dotrieďovanie elektrostatickou separáciou s využitím triboelektrického správania zachytí všetky nežiadúce prvky pri cielenom triedení plastov skupiny PS a ABS a zároveň oddelí od seba aj „styrénové“ skupiny PS a ABS.

ELEKTRO RECYCLING s.r.o. 
  

Takto sa dokáže vyťažiť až 65% plastov, ktoré je možné opätovne použiť, pričom ostatné plasty je možné použiť na energetické zhodnotenie. Najväčším environmentálnym prínosom je fakt, že sa znižujú podiely hmotnosti uloženia zostatkových odpadov na skládku.

Medzi naše majoritné odbytové trhy patria predovšetkým krajiny Európskej únie, ale aj Turecko, či Srbsko. Naše výstupy však našli uplatnenie aj v ďalekej Kanade.

Spoločnosť disponuje od roku 2016 certifikátmi podľa normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015, čím je zabezpečená nielen kvalita samotných plastových výrobkov, ale aj všetkých vykonávaných procesov, čo potvrdzuje vysoká miera spokojnosti našich zákazníkov.

  • autor:
  • ELEKTRO RECYCLING s.r.o.


Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník