• Úvod
 • Odborné články
 • Pokud nedojde k zásadní změně, Slovensko nedokáže splnit cíle stanovené v rámcové směrnici o odpadech

Pokud nedojde k zásadní změně, Slovensko nedokáže splnit cíle stanovené v rámcové směrnici o odpadech

Pokud nedojde k zásadní změně, Slovensko nedokáže splnit cíle stanovené v rámcové směrnici o odpadech

Jedním z nejzávažnějších cílů, které přináší implementace Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech (rámcová směrnice o odpadech) do právního řádu ČR, je zvýšit množství komunálního odpadu, který bude připraven k opětovnému použití. Tento cíl musí být promítnut i do připravovaného Programu odpadového hospodářství na období 2011 - 2015 (dále jako "POH").

Rámcová  smernica predpisuje členským štátom do r. 2020 zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu odpadu z domácností ako papier, kov, plasty a sklo najmenej na 50% podľa hmotnosti. V praxi to znamená, že na splnenie cieľa je potrebné, aby sme zvýšili mieru separácie a následného spracovania komunálneho odpadu v komoditách papier, plasty a sklo na 50%.

Pod opätovným použitím sa rozumie  akákoľvek činnosť, pri ktorej sa výrobky alebo zložky, ktoré nie sú odpadom, znova použijú na ten istý účel, na aký boli určené. Recykláciou rozumieme  každú činnosť zhodnocovania, teda prospešného využitia odpadu, ktorý nahradí iné materiály, resp. ktorou sa odpadové materiály opätovne spracujú na výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel či iné účely.

Pri súčasnej produkcii a skladbe odpadov  by na splnenie tohto záväzku mal ročne vyseparovať  každý občan SR v priemere minimálne 11,55 kg skla, 16,46 kg plastu a 23,46 kg papiera.

Ciele, ustanovené v rámcovej smernici, ktoré musia byť prenesené i do POH SR, budú ďalej prenášané do Programov Vyšších územných celkov (krajské POH) a priamo teda budú ovplyvňovať aj nakladanie s odpadmi na regionálnej úrovni. Splnenie záväzku SR bude vyžadovať tvrdú prácu vo všetkých krajoch.

SKLO

Plnenie cieľov pre komoditu sklo v jednotlivých regiónoch SR za rok 2011 opisuje graf č.1.

Graf č.1 - Plnenie cieľov smernice v komodite sklo

Graf č.1 – Plnenie cieľov smernice v komodite sklo

V súčasnosti by v komodite sklo spĺňal ciele smernice len žilinský kraj (12,72  kg/obyvateľ), najvzdialenejší cieľu je kraj nitriansky a trnavský, kde je vyťažiteľnosť len 6,80 kg/obyvateľ/rok a plnenie cieľa smernice dosahuje približne 59%.

PLAST

Čo sa týka komodity plast (graf č.2), je situácia asi najhoršia. Najlepší kraj v roku 2011 v plnení cieľa smernice je trnavský a nitriansky, plnili by cieľ iba na 35%, ten najhorší v tejto komodite (košický a prešovský) iba na 23%.

Graf č.2 – Plnenie cieľov smernice v komodite plast

Graf č.2 – Plnenie cieľov smernice v komodite plast

PAPIER

Len o čosi lepšia je situácia v komodite papier (graf č.3), tu je vyseparovateľnosť na jedného občana za rok 2011 pomerne vyrovnaná. Najviac, 13,90 kg/obyvateľ, by vyseparoval trnavský a nitriansky kraj, najmenej, 5,71 kg/obyvateľ, prešovský a košický kraj, no k splneniu cieľa je aj v papieri ešte veľmi ďaleko. Najlepší kraj plní cieľ len na necelých 60%, najhorší len na 24%.

 Graf č.3 - Plnenie cieľov smernice v komodite papier

Graf č.3 – Plnenie cieľov smernice v komodite papier

Záver:

Plnenie záväzkov SR voči EÚ, ktoré prináša nová smernica 2008/98/ES, bude zakotvené do POH SR na najbližšie obdobie teda 2011-2015.

Tieto ciele budú prenesené na regionálnu úroveň prostredníctvo POH jednotlivých vyšších územných celkov.

V súčasnej dobe by ani jeden kraj nesplnil záväzky, ktoré táto smernica so sebou prináša.

Vo všetkých krajoch bude potrebné investovať nemalé finančné prostriedky do osvety a vzdelávania obyvateľstva i na dobudovanie potrebnej infraštruktúry. ENVI-PAK ponúka samosprávam pomoc a podporu práve pri rozvoji miestnych systémov separovaného zberu.


 • autor:
 • Ing. Roman Vandák, ENVI-PAK


  Mohlo by vás také zajímat   

  Nejnovější inzeráty

  Nejbližší výstavy a semináře

  Plastikářský slovník